KAOS I LØ

BT - - NYHEDER -

» Den se­ne­ste me­nings­må­ling fra Gre­ens i Bør­sen onsdag vi­ser i hvert fald, at væl­ger­ne ik­ke har til­tro til hver­ken Løk­ke el­ler Ven­stre. Ven­stre fi k et ka­ta­stro­falt valg i som­mer, og de er gå­et ri­me­lig kon­stant til­ba­ge si­den. Nu er de ne­de på 1990- ni­veau. Sam­ti­dig vur­de­rer væl­ger­ne Løk­ke me­get lavt på tro­vær­dig­hed. «

Hans kol­le­ga, pro­fes­sor i statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet Ru­ne Stu­ba­ger, er enig.

» Lars Løk­ke er per­son­ligt ud­for­dret, og det er hel­ler ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at der er nog­le kon­fl ik­ter in­ter­nt i Ven­stre. Og at Kri­sti­an Jen­sen er in­vol­ve­ret i det. Når der så er ud­for­drin­ger som fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen, kan det få kon­fl ik­ter­ne til at blus­se op, « si­ger Ru­ne Stu­ba­ger. Halv­hjer­tet løs­ning I Dansk Fol­ke­par­ti har næst­for­mand Sø­ren Es­per­sen og­så be­mær­ket, at der kom­mer for­skel­li­ge ud­mel­din­ger fra Ven­stres mi­ni­stre:

» De har gi­vet­vis haft nog­le kæm­pe opgør i re­ge­rin­gen. Der er en ker­ne af me­get stær­ke folk som Ber­tel Haar­der, Sø­ren Pind og Kri­sti­an Jen­sen, som ik­ke kan hol­de det­te ud, for­di det går imod alt, hvad de tror på. Men der, hvor det går galt er når Sø­ren Pind sid­der og kla­ger på so­ci­a­le me­di­er over, at han er nødt til at ind­fø­re græn­se­kon­trol. Det er hans an­svar, og så sid­der han og ta­ler det ned eft er før­ste dag. Ale­ne det, at re­ge­rin­gen kun ind­fø­rer det i ti da­ge, mens Sve­ri­ge har gjort det i op til seks måneder, er en un­der­lig halv­hjer­tet til­gang til det. Man kan mær­ke, at hjer­tet ik­ke er med i det, og så går det galt, « si­ger Sø­ren Es­per­sen. Be­kym­ren­de læka­ge I blå blok har man ge­ne­relt for­stå­el­se for, at fl ygt­nin­ge­kri­sen er en me­get van­ske­lig si­tu­a­tion for re­ge­rin­gen at lø­se. Al­le har be­mær­ket top­mi­ni­stre­nes for­skel­li­ge ud­mel­din­ger, men det, der ska­ber mest be­kym­ring, er, at Kri­sti­an Jen­sens hold­ning blev læk­ket fra det in­ter­ne mø­de.

» Dét er det virkelig in­ter­es­san­te i det her, for hvor­dan skal vi tol­ke det, « spør­ger en fol­ke­tings­po­li­ti­ker fra blå blok. In­gen ken­der kon­se­kven­ser­ne Si­mon- Emil Am­mitzbøll ( LA) mis­un­der ik­ke re­ge­rin­gen i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, som han si­ger:

» Det er klart, at det ik­ke er en op­ga­ve, man kan op­nå topka­rak­ter for at lø­se. Jeg ser ik­ke nød­ven­dig­vis mi­ni­stre­nes ud­mel­din­ger som mod­stri­den­de. De kan sag­tens al­le få ret afh æn­gig af, om man vur­de- rer si­tu­a­tio­nen på kort el­ler læn­ge­re sigt, « si­ger Am­mitzbøll.

Den hold­ning de­ler Na­ser Kha­der fra De Kon­ser­va­ti­ve.

» Der er jo in­gen men­ne­sker i ver­den, der i dag end­nu ken­der de ful­de kon­se­kven­ser af at ind­fø­re græn­se­kon­trol. Mi­ni­stre­ne læ­ner sig sik­kert hver for sig op ad den vur­de­ring, de har få­et af de­res respek­ti­ve em­beds­mænd, « si­ger Na­ser Kha­der.

TORS­DAG 7. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.