Ven­stre har ondt i ma­ven

BT - - NYHEDER -

ANA­LY­SE

Fi­re V- mi­ni­stre stod man­dag si­de om si­de og for­tal­te, at Dan­mark vil­le ind­fø­re en græn­se­kon­trol til Tys­kland. Men be­slut­nin­gen var langt­fra po­pu­lær al­le ste­der. Par­tiets ne­stor Be­er­tel Haar­der var højlydt fru­stre­ret. De har gi­vet­vis haft nog­le kæm­pe opgør i re­ge­rin­gen Lars Løk­ke er per­son­ligt ud­for­dret, og det er hel­ler ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at der er nog­le kon­fl ik­ter in­ter­nt i Ven­stre. Og at Kri­sti­an Jen­sen er in­vol­ve­ret i det Ru­ne Stu­ba­ger, pro­fes­sor i statskund­skab ved Aar­hus Uni­ver­si­tet

Al­le an­er­ken­der, at de pro­ble­mer, re­ge­rin­gen skal hånd­te­re i dis­se ti­der, er ri­me­ligt kom­plek­se. Al­li­ge­vel en­der de fl este i ri­me­ligt fast­lå­ste be­trag­te­nin­ger om, hvad der er den ret­te re­ak­tion. I be­folk­nin­gen, i Fol­ke­tin­get og i Ven­stre er der fl er­tal for en hård kurs over­for ud­læn­din­ge, men hvil­ken? DEN KON­FLIKT FIN­DES og­så i Ven­stre, hvor de i for­vej­en har ondt i ma­ven over dår­li­ge me­nings­må­lin­ger, og hvor for­skel­li­ge mi­ni­stre der­for prø­ver at på­ta­ge sig et per­son­ligt off en­sivt an­svar, men hvor mel­din­ger kom­mer til at strit­te imod hin­an­den og sår tvivl om det fæl­les fod­slag.

Det har gjort ondt på det gam­le højsko­le­ven­stre i no­gen tid. Da re­ge­rin­gen før jul præ­sen­te­re­de et stort ud­læn­din­geud­spil, kna­ge­de sam­men­hol­det på mi­ni­ster­hol­det. Fle­re mi­ni­stre blev helt ble­ge, da de hør­te om pla­ner­ne om at kon­fi ske­re smyk­ker fra fl ygt­nin­ge, men og­så for­sla­get om, at man først skal kun­ne få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring eft er tre år, gjor­de ondt i an­stæn­dig­he­den.

Det blev bl. a. Jens Ro­h­de ( som nu er ra­di­kal), Brit­ta Schall Hol­berg og tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster Bir­t­he Rønn Hor­n­bech, der lag­de navn til en kri­tik, som i vir­ke­lig­he­den var langt me­re ud­bredt in­ter­nt. Dog ik­ke i fol­ke­tings­grup­pen. Men på mi­ni­ster­hol­det var der et par folk, der sank spyt­tet en ek­stra gang. NU KOM­MER SÅ den ide­o­lo­gi­ske ma­vepi­ne med den mid­ler­ti­di­ge stikprø­ve- græn­se­kon­trol. Det kan godt væ­re, at det ik­ke er et åbent brud på Schen­ge­naft alen – fak­tisk kan man ar­gu­men­te­re for, at re­ge­rin­gen har an­strengt sig for ik­ke at kom­me i ka­ram­bo­la­ge med den – men den blev mar­keds­ført og solgt som ’ græn­se­kon­trol’. Og for dem, der ik­ke har pak­ket EU- so­k­ker­ne læn­ge­re væk end den ba­ger­ste del af kom­mo­de­skuff en, var ind­fø­rel­sen af græn­se­kon­trol­len bå­de trist og skam­fuld.

Når der al­li­ge­vel er ri­me­lig ro i ræk­ker­ne, så hand­ler det om fl ere ting. Man sid­der med re­ge­rings­mag­ten; det har en ret di­sci­pli­ne­ren­de eff ekt på et par­ti. Der er bred an­er­ken­del­se af, at den ak­tu­el­le po­li­ti­ske si­tu­a­tion er be­svær­lig. Og uan­set hvor util­fred­se vis­se per­so­ner i par­ti­et måt­te væ­re, så kan de ik­ke for al­vor pe­ge på no­get al­ter­na­tiv. Søs Ma­rie Serup er BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.