Sne på vej til he­le lan­det

BT - - NYHEDER -

Tors­dag:

Fre­dag:

Lør­dag:

Søn­dag: Selv­om der kom­mer plus­gra­der i luf­ten, er jor­den sta­dig fros­sen. Der­for er der risiko for, at vej­ba­ner og for­tove sta­dig er fros­ne, og hvis der kom­mer regn på dis­se, så bli­ver det spejlg­lat

Tors­dag af­ten om­kring kl. 20 be­gyn­der det at sne i den syd­ve­st­li­ge del af lan­det. Som nat­ten skri­der frem, vil sne­by­ger­ne be­væ­ge sig i nor­døst­lig ret­ning, så­le­des at Dan­mark i lø­bet af nat­ten til fre­dag vil væ­re dæk­ket af sne.

I den nor­døst­li­ge del af lan­det - Nord­s­jæl­land og Nord­jyl­land – vil der væ­re frost­gra­der he­le fre­da­gen. Blæ­sten kan få sne­en til at fy­ge, hvil­ket gør det svært at ryd­de ve­je­ne. I den syd­ve­st­li­ge del af Dan­mark – Søn­derjyl­land, Fyn og Lol­land- Fal­ster - er der risiko for tø­vejr, og ned­bø­ren vil fal­de som regn. Det kan gi­ve is­glat­te ve­je.

Tem­pe­ra­tu­ren vil sti­ge i lø­bet af lør­da­gen, så­le­des at der vil bli­ve plus­gra­der i he­le lan­det. Nog­le ste­der vil tem­pe­ra­tu­ren dog fal­de til un­der fryse­punk­tet nat­ten mel­lem lør­dag og søn­dag, og det kan gi­ve risiko for is­glat­te ve­je i de på­gæl­den­de om­rå­der. Der vil fort­sat fal­de ned­bør.

Tem­pe­ra­tu­ren sti­ger til over fryse­punk­tet i he­le lan­det, og plus­gra­der­ne hol­der nat­ten over. Der vil dog sta­dig fal­de ned­bør, og det fort­sæt­ter med at blæ­se 10 me­ter i se­kun­det. Først man­dag be­gyn­der vin­den at lø­je af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.