Stork fa­rer vild i vin­ter­kul­den

BT - - NYHEDER -

KOM­PAS Det er øjen­syn­ligt gå­et helt galt med det ind­ven­di­ge kom­pas hos en vild stork. I ste­det for at hol­de vin­ter syd­på som an­dre træk­fug­le fri­ster den li­ge nu en til­væ­rel­se i Ka­lund­borg, hvor tem­pe­ra­tu­rer­ne er alt an­det end tro­pi­ske.

Hos for­e­nin­gen Stor­ke­ne. dk har man holdt øje med fug­lens fær­den, og for­mand Jess Frederiksen kal­der si­tu­a­tio­nen højst be­syn­der­lig.

» Vi ser nog­le gan­ge, at stor­ke fra stor­ke­far­me har pro­ble­mer med at træk­ke. Men det her er en stork fra Øst­eu­ro­pa, som har en helt vild op­rin­del­se, og det er me­get usæd­van­ligt. Det er ik­ke no­get, vi nor­malt ser. Der er gå­et et el­ler an­det galt, « si­ger han til Ritzau.

» Det er usæd­van­ligt, at den har over­le­vet ind­til nu. Men det skyl­des og­så, at vej­ret har væ­ret me­get mildt, « ly­der det fra for­man­den.

Det er højst sand­syn­ligt stor­kens ret­nings­sans, der har svig­tet, vur­de­rer Jess Frederiksen.

» Den har sim­pelt­hen ta­get en for­kert ret­ning. Vi har set den cir­ku­le­re rundt i he­le Dan­mark - den har væ­ret på An­holt, i Nord­jyl­land, Østjyl­land, Fyn og Sjæl­land - den har væ­ret man­ge ste­der. Der er gå­et kuk i navi­ga­tions­sy­ste­met. «

Den vild­far­ne stork skal nu hå­be på, at folk stil­ler fo­der el­ler mad frem til den, så den kan kom­me igen­nem vin­te­r­en i Dan­mark. I så fald kan den sag­tens kla­re den kol­de tid, for­ud­ser Jess Frederiksen.

» Hvis ba­re den får mad nok, så er der in­gen for­skel på en stork og en må­ge. Hvis den får næ­ring og ener­gi, så kan den sag­tens hol­de kul­den ud, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.