1,1 mil­li­on søg­te tysk asyl i 2015

BT - - NYHEDER -

I lø­bet af 2015 kom der 1,1 mil­li­on asylan­sø­ge­re til Tys­kland, op­ly­ser den ty­ske for­bunds­re­ge­ring til Reu­ters. Tid­li­ge­re har for­bunds­re­ge­rin­gen an­slå­et, at der vil­le kom­me om­kring en mil­li­on asylan­sø­ge­re til for­bunds­re­pu­blik­ken sid­ste år. Det ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um si­ger, at sy­re­re på flugt fra bor­ger­kri­gen i de­res land ud­gør næ­sten 40 pro­cent af det sam­le­de an­tal - 428.500, mens 154.046 af­g­ha­ne­re ud­gør den næst­stør­ste grup­pe.

Det sam­le­de an­tal asylan­sø­ge­re er fem gan­ge så højt som i 2014. In­den­rigs­mi­ni­ster Tho­mas de Maizi­e­re er­ken­der, at em­beds­mænd og fri­vil­li­ge står over for en kæm­pe­mæs­sig udfordring med at få ind­kvar­te­ret de ny­an­kom­ne og at få skaf­fet mad til dem. For­bunds­re­ge­rin­gen vil ha­ve an­sat yder­li­ge­re 4000 folk i de kon­to­rer, som ta­ger sig af de ind­strøm­men­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

Re­ge­rin­gen vil og­så gi­ve et må­ned­ligt bi­drag på 670 eu­ro ( 5000 kro­ner) per asylan­sø­ger for at hjæl­pe del­sta­ter­ne og kom­mu­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.