En mil­li­on på for­sør­gel­se

BT - - NYHEDER -

OVER­FØR­SELS­IND­KOMST » Fær­re dan­ske­re skal for­sør­ges af det of­fent­li­ge, og fle­re skal for­sør­ge sig selv, « sag­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i sin nytårs­ta­le. Det­te er til­sy­ne­la­den­de ik­ke så li­ge­til. I hvert fald skal man ik­ke kig­ge læn­ge på ne­den­stå­en­de fi­gur for at be­mær­ke, at Dan­mark har for­an­dret sig grund­læg­gen­de de se­ne­ste 45 år. I 1970 var godt 200.000 per­so­ner i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der på of­fent­lig for­sør­gel­se, li­ge­som der var fær­re so­ci­a­le ord­nin­ger. I 1995 var det­te tal ste­get til næ­sten en mil­li­on, og der har det med vis­se ud­s­ving lig­get si­den.

Kur­ven, som Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning har ud­ar­bej­det, vi­ser så­le­des en fi­redob­ling af mod­ta­ge­re af of­fent­li­ge ydel­ser si­den 1970. Så må­ske er den dan­ske mo­del ik­ke sær­ligt flek­si­bel – det er let­te­re at pla­ce­re per­so­ner på for­sør­gel­se end det mod­sat­te, når konjunk­tu­rer­ne ven­der.

Spørgs­må­let er så, om fi­gu­ren ud­tryk­ker en god el­ler en dår­lig ud­vik­ling?

Ber­ling­s­ke har vist den til tre øko­no­mer, to po­li­ti­ke­re og en for­bunds­for­mand.

Fle­re på of­fent­lig for­sør­gel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.