Blev om­rin­get af 20- 30 mænd

BT - - NYHEDER -

KRÆN­KEL­SER på det tids­punkt ved dom­kir­ken og for­søg­te at kom­me ned til Mu­se­um Ludwig og vi­de­re ned til Rhin­en.

Men plud­se­lig blev de om­rin­get af 20- 30 mænd, for­tæl­ler Michelle.

» Mæn­de­ne be­gynd­te at be­fam­le os, så vi skynd­te os hur­tigst mu­ligt at kom­me væk, « si­ger Michelle til n- tv, iføl­ge Express.

Først da de var kom­met i sik­ker­hed, op­da­ge­de Michelle, at hen­des smartp­ho­ne var væk. Den var ble­vet stjå­let.

Michelle og ven­ner­ne var blot nog­le af de cir­ka 80 kvin­der, der me­nes at ha­ve væ­ret ud­sat for seksu­el­le over­fald og seksu­el foru­lem­pel­se fra op mod 1.000 mænd.

Ef­ter epi­so­den er hun be­kym­ret for, hvor­dan det kom­mer til at gå til kar­ne­val­let, der fin­der sted i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar. Hun hå­ber, at po­li­ti­et har få­et styr på si­tu­a­tio­nen in­den, så fe­sten for al­vor kan få lov til at bry­de løs.

Episo­der­ne om­kring ho­ved­ba­ne- går­den har og­så vakt op­sigt på po­li­tisk plan. Kölns borg­me­ster Hen­ri­et­te Re­ker kal­der an­gre­be­ne for ’ af­sky­e­li­ge’. Måt­te gå he­le vej­en hjem » Vi kan ik­ke til­la­de, at det­te bli­ver et lov­løst om­rå­de, « si­ger Hen­ri­et­te Re­ker og på­pe­ger, at be­sø­gen­de ik­ke skal kom­me til Köln med en frygt for at bli­ve over­fal­det.

Om­kring klok­ken 00.30 var Michelle og ven­ner­ne på vej til­ba­ge til ho­ved­ba­ne­går­den. De skul­le nå Mæn­de­ne be­gynd­te at be­fam­le os, så vi skynd­te os hur­tigst mu­ligt at kom­me væk et tog ved et- ti­den. På vej til­ba­ge så hun, hvor­dan mæn­de­ne stod på plad­sen for­an Kölns dom­kir­ke på den så­kald­te ’ Dom­p­lat­te’ og af­fy­re­de ra­ket­ter.

Ef­ter no­gen tids kamp for at kom­me igen­nem men­ne­ske­mæng­der­ne lyk­ke­des det Michelle at kom­me hen til to­get. Men her fandt hun ud af, at to­get ik­ke kør­te. Hun måt­te der­for end­nu en gang pas­se­re mæn­de­ne og end­te med at gå he­le vej­en hjem.

Po­li­tiets fo­re­lø­bi­ge te­o­ri er, at over­gre­be­ne til­sy­ne­la­den­de er ko­or­di­ne­re­de. De un­der­sø­ger i øje­blik­ket te­o­ri­en om, at det er et kendt kri­mi­nelt net­værk fra Düs­sel­dorf, der står bag.

Det var an­gi­ve­ligt om­kring 1.000 mænd af ’ ara­bi­sk el­ler nord­afri­kansk op­rin­del­se’, der sam­le­de sig i min­dre grup­per og foru­lem­pe­de kvin­der­ne og stjal fra nog­le af dem, iføl­ge Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.