Ja, løn­nen skal ik­ke af­skræk­ke de dyg­ti­ge

BT - - DEBAT - Fi­nansord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

at vi ik­ke har få­et det sam­le­de bil­le­de fra ve­der­lagskom­mis­sio­nen, for det står ik­ke klart, hvor­dan de hav­de tænkt sig at afb alan­ce­re en løn­stig­ning med æn­dre­de pen­sions­vil­kår. Vi vil in­si

ste­re på, at pen­sions­al­de­ren bli­ver sat Det er et

op til det sam­me ni­veau, som al­le an­stort an­svar dre dan­ske­re har, og så må der kom­me

et nyt og me­re afb alan­ce­ret bud på at væ­re po­li­ti­ker,

løn­stig­ning, så der kan ska­bes bred og med et stort enig­hed. Vi har ned­sat kom­mis­sio­nen,

for­di der er ting, der træn­ger til at bli­ve an­svar skal

ju­ste­ret. Der er grund til at ju­ste­re løn­selv­føl­ge­lig og­så nin­ger­ne, men må­ske ik­ke så me­get

som de 15 pct., som ve­der­lagskom­mis­føl­ge en hy­re

sio­nen læg­ger på bor­det nu.

og eft er­ve­der­lags­vil­kår, bopælstil­læg osv., som de fl este an­dre dan­ske­re ik­ke har. Hvis man reg­ner det ind i de­res løn, så er den ik­ke spe­ci­elt lav – de lig­ger i den hø­je en­de af ind­komstska­la­en. Selv me­ni­ge fol­ke­tings­med­lem­mer, der kom­mer li­ge fra ek­sa­mens­bor­det el­ler må­ske ik­ke en­gang har ta­get en ek­sa­men, tje­ner som re­gel væ­sent­ligt me­re end folk med til­sva­ren­de ud­dan­nel­ser.

PO­LI­TI­KE­RE HAR PEN­SIONS-

brug for at gi­ve hø­je­re løn­nin­ger i det off ent­li­ge, hvis folk fl yg­ter over i den pri­va­te sek­tor – og det er der ik­ke no­get, der ty­der på. Der er en­kel­te virkelig dyg­ti­ge, der gør det – f. eks. Bjar­ne Cory­don, men han er und­ta­gel­sen, der be­kræft er reg­len om, at po­li­ti­ke­re sjæl­dent kan gå ud og få top­chef­stil­lin­ger i den pri­va­te sek­tor. Jeg tror ik­ke på, at løn træk­ker folk ind i po­li­tik. Det er in­ter­es­sen. Det bør hel­ler ik­ke væ­re det, der dri­ver folk ind i po­li­tik.

DER ER KUN

MAR­TIN LI­DE­GAARD

DET ER ÆR­GER­LIGT,

af­skræk­ke dyg­ti­ge dan­ske­re fra at bli­ve po­li­ti­ke­re. Der er grund til at ju­ste­re ve­der­la­get, set i ly­set af ud­vik­lin­gen i det øv­ri­ge sam­fund – men det skal selv­føl­ge­lig væ­re på en må­de, så vi al­le sam­men kan se os selv i det. For nog­le af os, som har valgt at gå ned i løn for at bli­ve po­li­ti­ker, så skal man bræn­de me­get for det, for det er et valg, som på­vir­ker fa­mi­li­ens øko­no­mi­ske si­tu­a­tion osv. Der er in­gen grund til at klyn­ke over den løn, vi får i dag, men selv­føl­ge­lig skal vi ha­ve nog­le folk på tin­ge, som har en ka­li­ber og en er­fa­ring, der gør, at de kan op­pe­bæ­re en god løn. Det er et stort an­svar, og med et stort an­svar skal selv­føl­ge­lig og­så føl­ge en hy­re. Der er god grund til at gi­ve en god løn, der skal lig­ge over gen­nem­snit­tet, for det er at sam­men­lig­ne med en chef­stil­ling.

LØN­NEN SKAL IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.