Nej, po­li­ti­ke­res løn lig­ger i den hø­je en­de

BT - - DEBAT - Pro­fes­sor i statskund­skab, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

PE­TER NE­DER­GAARD

en si­tu­a­tion, hvor der er en ret stor po­li­ti­ker­le­de og lav tro­vær­dig­hed, og sam­ti­dig er vi i en si­tu­a­tion, hvor al­le må hol­de igen – der skæ­res ned al­le ste­der i den off ent­li­ge sek­tor. Så det er et ret dumt tids­punkt at hæ­ve po­li­ti­ker­nes løn­nin­ger. Det vil­le bli­ve op­fat­tet som en pro­vo­ka­tion i man­ge kred­se, at man skæ­rer ned med den ene hånd og gi­ver sig selv hø­je­re løn­nin­ger med den an­den.

VI ER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.