Græn­se­kon­trol på skrømt

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Er Ven­stre- re­ge­rin­gen split­tet i be­slut­nin­gen om at ind­fø­re den mid­ler­ti­di­ge græn­se­kon­trol ( læs: stikprø­ve­kon­trol) ved den ty­ske græn­se, som blev ind­ført man­dag? Det ty­der alt på. IFØL­GE PO­LI­TI­KEN SÅ an­be­fa­le­de uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen un­der et mø­de søn­dag i re­ge­rin­gens magt­cen­ter ’ ko­or­di­na­tions­ud­val­get’, at re­ge­rin­gen ven­te­de med at ind­fø­re græn­se­kon­trol som svar på den skær­pe­de id- kon­trol m. v., som sven­sker­ne iværk­sat­te sam­me dag. I ste­det skul­le re­ge­rin­gen ha­ve fulgt den sam­me linje som hidtil og set ti­den an. IN­TE­GRA­TIONS- OG UD­LÆN­DIN­GE­MI­NI­STER In­ger Støj­berg – som har kom­pe­ten­cen til at ind­fø­re græn­se­kon­trol­len – skul­le omvendt væ­re for­ta­ler for be­slut­nin­gen. Man må des­u­den an­ta­ge, at i hvert fald stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen og for­ment­lig og­så par­tiets grand old man, fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Frederiksen, li­ge­le­des har an­be­fa­let be­slut­nin­gen, som re­ge­rin­gens støt­ter i blå blok i uge­vis har pres­set på for at få iværk­sat. BLANDT DE VEN­STRE­FOLK, som i no­gen tid har for­søgt at for­sva­re den hid­ti­di­ge mo­del, hvor Dan­mark for det me­ste har væ­ret et tran­sit­land for fl ygt­nin­ge på vej mod Sve­ri­ge, fi nder man ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind. Han kun­ne al­le­re­de tirs­dag på Twit­ter kon­sta­te­re, at ’ kon­trol med­fø­rer hø­je­re asyl­tal’. Mi­ni­ste­rens ord læ­ses som en besk kom­men­tar til en po­li­tik, som han læn­ge har ad­va­ret imod, da an­tal­let af asylan­sø­ge­re, 75, lig­ger over, hvad man har set de se­ne­ste uger. Be­mærk­nin­gen skab­te med det sam­me spe­ku­la­tion om in­tern ue­nig­hed i re­ge­rin­gen, samt kri­tik fra DFs Mar­tin Hen­rik­sen, der men­te, at mi­ni­ste­ren kon­klu­de­re­de lidt for hur­tigt på bag­grund af, at græn­se­kon­trol­len har vir­ket i un­der 24 timer. HENSET TIL AT Pind og Jen­sen åben­bart er på sam­me si­de i den­ne sag, så bør man nok ik­ke se ue­nig­he­den som end­nu et ka­pi­tel i kam­pen om mag­ten i Ven­stre. Men Pinds kom­men­tar og op­lys­nin­ger i pres­sen om Jen­sens stil­ling­ta­gen må dog ses som et for­søg på at di­stan­ce­re sig fra en be­slut­ning, som de er ue­ni­ge i. Man va­sker så at si­ge si­ne hæn­der off ent­ligt, og det er ik­ke det mest loy­a­le, man kan kom­me i tan­ke om. RE­GE­RIN­GENS BE­SLUT­NING OM ’ mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol’ er et for­søg

Jarl Cor­dua, Hvil­ket råd vil du gi­ve æl­dre, der over­ve­jer at gå på pen­sion? på at få det bed­ste fra to ver­de­ner. Stikprø­ve­kon­trol­len for­hin­drer ik­ke fl ygt­nin­ge i at kom­me ind i Dan­mark. For hvis de har id og vil til Sve­ri­ge, så kan det fort­sat la­de sig gø­re. For har de id- pa­pi­rer, så får de asyl i Sve­ri­ge, da sven­sker­ne kun af­vi­ser fl ygt­nin­ge uden id. Men kun hvis de vel at mær­ke slip­per uset over den tysk- dan­ske græn­se. Når de først er in­de, så er myn­dig­he­der­ne ik­ke alt for ak­ti­ve for at kon­tak­te dem. For er de alt for pro­ak­ti­ve, så kan kon­se­kven­sen bli­ve en asylan­søg­ning i Dan­mark, frem for at fl ygt­nin­ge­ne i ste­det prø­ver at kom­me til Sve­ri­ge il­le­galt. Og det før­ste er jo det, som man for­sø­ger at und­gå.

PANELET Man va­sker så at si­ge si­ne hæn­der off ent­ligt, og det er ik­ke det mest loy­a­le, man kan kom­me i tan­ke om

I RE­GE­RIN­GEN HÅ­BER man nok ba­re på, at de fl este vil drop­pe at ta­ge igen­nem Dan­mark og bli­ve i Tys­kland, nu da de ved, at de ik­ke får ad­gang uden id. MED SIN BE­SLUT­NING har re­ge­rin­gen na­tur­lig­vis og­så skæ­vet til, at be­folk­nin­gen ik­ke fi nder sig i at skul­le op­le­ve fl ygt­nin­ge, der går på dan­ske mo­tor­ve­je. Alt, hvad der kan for­hin­dre den slags uvær­di­ge si­tu­a­tio­ner, er at fo­re­træk­ke. Her er den nu­væ­ren­de græn­se­kon­trol for­ment­lig et eff ek­tivt red­skab til at for­hin­dre det sam­men med de lej­re, som re­ge­rin­gen har få­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.