I EN­SOM MA­JESTÆT

BT - - NYHEDER -

KON­GE­LIG PEN­SION for­sva­ret og be­red­skabs­sty­rel­sen i rang­klas­ser­ne ét, to og tre samt ind­bud­te re­præ­sen­tan­ter for de stør­re landsor­ga­ni­sa­tio­ner og de kon­ge­li­ge pro­tek­tio­ner. Det roy­a­le ram­pe­lys Dron­ning Mar­gret­he fik he­le Dan­mark til at hop­pe i so­fa­en i slut­nin­gen af sin nytårs­ta­le, da hun for­tal­te, at prins Hen­rik nu gik på pen­sion med hen­des ac­cept og respekt. Over­ra­skel­se har for­men­lig og­så væ­ret re­ak­tio­nen fle­re ste­der i det roy­a­le Eu­ro­pa, for i de an­dre eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se vil­le no­get til­sva­ren­de al­drig ske. Kun i ét land har man før set, at re­gen­tens æg­te­fæl­le trak sig til­ba­ge. Det var, da den da­væ­ren­de dron­ning Be­a­trix af Hol­lands mand, prins Claus, trak sig til­ba­ge fra det roy­a­le ram­pe­lys i 1991, for­di han led af par­kin­sons sy­ge. Prins Claus dø­de i 2002, fle­re år før dron­nin­gen ab­di­ce­re­de i 2013 til for­del for Wil­lemAle­xan­der og Maxi­ma.

I Hol­land er der tra­di­tion for, at re­gen­ten ab­di­ce­rer for at over­la­de tro­nen til næ­ste ge­ne­ra­tion. Der­for vil man hel­ler ik­ke se, at dron­ning Maxi­ma går på pen­sion.

» Wil­lem- Ale­xan­der har he­le ti­den sagt, at han de­ler tro­nen med sin ko­ne Maxi­ma. Der­for tror jeg, at de vil træk­ke sig til­ba­ge sam­men. Med­min­dre en af dem blev al­vor­ligt syg og prin­ses­se Ame­lia ik­ke vil­le væ­re klar til at ta­ge over, « si­ger Eefje Oo­men, der er re­dak­tør og klum­meskri­bent om de kon­ge­li­ge for Al­ge­me­en Dag­blad i Hol­land,

Og­så i vort bro­der­land har kong Carl Gustaf, gan­ske som sin ku­si­ne dron­ning Mar­gret­he, ud­talt, at han bli­ver sid­den­de på tro­nen til sin død. Der­for tror Ro­ger Lund­gren, der er royal eks­pert og for­fat­ter til fle­re bø­ger om de kon­ge­li­ge i Sve­ri­ge, hel­ler ik­ke, at det vil ske.

» Det vil væ­re fuld­stæn­dig utæn­ke­ligt, at dron­ning Sil­via vil­le gå på pen­sion, som prins Hen­rik har gjort. Dron­nin­gen vil­le ik­ke op­gi­ve si­ne plig­ter, « me­ner Ro­ger Lund­gren. ’ Alt for plig­top­fyl­den­de’ Hel­ler ik­ke i Nor­ge, med kong Ha­rald og dron­ning Sonja, der er jæv­nal­dren­de med det dan­ske re­gent­par, kan man fo­re­stil­le sig, at dron­ning Sonja kun­ne fin­de på at træk­ke sig til­ba­ge.

» Nej, det kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at dron­ning Sonja vil­le gø­re. Hun er slet og ret alt for plig­top­fyl­den­de til, at hun vil­le gå på pen­sion, « ly­der det fra Jørn Pet­ter­sen, der er royal repor­ter på den nor­ske avis VG.

Der­for går prins­ge­ma­len ene­gang blandt de eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se med sin over­ra­sken­de be­slut­ning om at ’ dros­le ned’ og gå på pen­sion, som Dron­nin­gen ud­tryk­te det i sin nytårs­ta­le.

TORS­DAG 7. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.