Aar­hus ind­sæt­ter jæ­ge­re i kri­gen mod sølv­må­ger

BT - - NYHEDER -

SKRIGHALSE I Aar­hus Kom­mu­ne har man læn­ge væ­ret godt træt­te af må­ger. Sølv­må­gen, der er den mest al­min­de­li­ge må­geart af de sto­re må­ger i Dan­mark, er ble­vet en de­ci­de­ret pla­ge for man­ge af kom­mu­nens be­bo­e­re. Og det får nu kom­mu­nen til at ind­le­de et sam­ar­bej­de med lo­ka­le jæ­ge­re i 2016, der skal be­kæm­pe de lar­men­de fug­le. » Vi har kon­takt til en ræk­ke jæ­ge­re, som vil hjæl­pe de eje­re af ejen­dom­me, der op­le­ver sto­re pro­ble­mer med sølv­må­ger­ne, « si­ger af­de­lings­chef An­ders Maltha Ras­mus­sen fra Tek­nik og Mil­jø i Aar­hus Kom­mu­ne.

Al­le­re­de i 2015 fi k eje­re af 24 ejen­dom­me lov til at be­kæm­pe må­ger­ne, som de måt­te sky­de med et luft - ge­vær på de­res egen ejen­dom.

Men må­ge­skri­ge­ne ge­ne­rer fort­sat be­bo­er­ne så me­get, at kom­mu­nen nu og­så gi­ver jæ­ger­ne lov til at sky­de må­ger­ne for at gø­re be­stan­den min­dre i 2016.

» Bor­ge­re er nog­le gan­ge helt des­pe­ra­te. De får ik­ke so­vet, for­di de­res nat­te­søvn bli­ver spo­le­ret af fug­le­ne. Det er kraft ig støj, det er døg­net rundt, og det er spe­ci­elt i nat- te­ti­mer­ne, for­kla­rer An­ders Maltha Ras­mus­sen til Ritzau.

Bekæm­pel­sen af må­ger­ne vil en­ten ske ved, at må­ger­ne bli­ver skudt med et sær­ligt luft ge­vær, el­ler ved, at man fj er­ner re­der og æg.

Der vil væ­re ta­le om fri­vil­li­ge og lo­ka­le jæ­ge­re, som kom­mu­nen har ind­ledt et sam­ar­bej­de med via Dansk Jæ­ger­for­bund.

Sam­ti­dig har bor­ge­re mu­lig­hed for in­den 1. marts at sø­ge om til­la- del­se til at be­kæm­pe fug­le­ne. Det sker ved, at man gi­ver Aar­hus Kom­mu­ne en fuld­magt til, at kom­mu­nen kan sø­ge til­la­del­se hos Na­tursty­rel­sen til at be­kæm­pe fug­le­ne.

Må­ge­kri­gen i Aar­hus har stå­et på i fl ere år. I 2015 modt­og kom­mu­nen over 100 kla­ger fra be­bo­e­re.

Fle­re lo­ka­le er og­så gå­et en­ga­ge­ret ind i kam­pen mod fug­le­ne ved blandt an­det at la­ve face­book­si­der, der er de­di­ke­ret til sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.