Næ­sten li­ge så kraf­tig s

BT - - NYHEDER -

fryg­te­li­ge vå­ben, « si­ger Geir Hel­ge­sen, der har for­sket i og be­søgt Nord­korea gen­nem 35 år, til BT. Vil i di­a­log med Ve­sten Nord­korea er un­der­lagt en han­dels­boy­kot, og pa­ra­doksalt nok for­sø­ger Nord­korea med prø­ve­s­præng­nin­gen at kom­me ud af iso­la­tion, så man kan for­bed­re lan­dets øko­no­mi, me­ner for­ske­ren.

» Nord­korea vil bli­ve ved med at ud­vik­le vå­ben, så læn­ge man ik­ke har en di­a­log med dem. Så hvis jeg skul­le gi­ve et godt råd til den ve­st­li­ge ver­den, så er det at ta­le med nord­kore­a­ner­ne. Man kan ik­ke stand­se dem med for­døm­mel­se og iso­la­tion, « si­ger han.

En an­den for­sker, Ca­mil­la T. N. Sø­ren­sen, der for­sker i øst­a­si­a­tisk sik­ker­heds­po­li­tik på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, på­pe­ger des­u­den, at bomben kan væ­re led i en in­tern magt­kamp:

» Vi ved re­elt me­get lidt om, hvad der fo­re­går in­ter­nt i den nord­kore­an­ske mag­te­li­te. Men det er be­mær­kel­ses­vær­digt, at prø­ve­s­præng­nin­gen fin­der sted to da­ge in­den Kim Jong- Uns fødselsdag, « si­ger hun med hen­vis­ning til, at det så kan bru­ges som en op­takt til fej­rin­gen af da­gen d. 8. ja­nu­ar. Diplo­ma­ti­ske kon­se­kven­ser Fle­re lan­de, her­un­der USA, Ja­pan og Syd­korea, har al­le­re­de for­dømt Nord­koreas an­gi­ve­li­ge prø­ve­s­præng­ning. I går ind­kald­te FN’s sik­ker­heds­råd så­le­des diplo­ma­ter til et ha­ste­mø­de for at dis­ku­te­re den på­stå­e­de brint­bom­be, der vil væ­re en over­træ­del­se af FN- re­so­lu­tio­ner­ne.

Fle­re eks­per­ter har sat spørgs-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.