Barsk, men sød

BT - - KULTUR -

FILM

PIXARS- VÆRK ’ Den go­de di­nosaur’ Ani­ma­tion **** **

vær­re slet ik­ke re­spon­de­rer på. Mest af alt er fi lmen en uni­ver­sel ud­vik­lings­hi­sto­rie med en char­me­ren­de di­nosaur i ho­ved­rol­len.

Arol er den skrø­be­li­ge og ban­ge Apa­tosaurus, som bor ude på lan­det sam­men med sin fa­mi­lie. Alt er lut­ter idyl, li­ge ind­til den dag en ts­u­na­mi ta­ger Arols far og tvin­ger fa­mi­li­en i knæ. Skrø­be­li­ge Arol er ik­ke til så me­get hjælp i fa­mi­li­ens kamp for over­le­vel­se. Og først da han kon­fron­te­rer sin angst og bli­ver god ven­ner med det lil­le, vil­de men­ne­ske­barn Spot, sker der no­get. For barsk for de mind­ste ’ Den go­de di­nosaur’ er en fi n, lil­le ud­vik­lings­hi­sto­rie om at tur­de mø­de sin angst, men den fø­les unæg­te­lig som no­get, man har set utal­li­ge gan­ge før. Fil­men er varm, ani­ma­tio­nen hot, og i mod­sæt­ning til de man­ge hyste­ri­ske fa­mi­lie­fi lm, der hu­se­rer på mar­ke­det, kan ’ Den go­de di­nosaur’ nær­mest fun­ge­re som let bal­sam for sjæ­len hos den stres­se­de bør­ne­fa­mi­lie.

Fil­men er dog lidt for barsk og sør­ge­lig kost at ser­ve­re for de al­le­ryng­ste fa­mi­lie­med­lem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.