Livs­glad Bour­non­vil­le- spe­ci­a­list

BT - - NAVNE -

frem­over bli­ve hen­des helt sto­re spe­ci­a­le, først som dan­ser og si­den som pæ­da­gog og in­struk­tør - bå­de her­hjem­me og man­ge ste­der rundt om­kring i ver­den. Og An­ne Ma­rie Ves­sel Schlüter er med sit gla­de og po­si­ti­ve væ­sen en inkar­na­tion af livs­glæ­den i Bour­non­vil­les bal­let­ter.

Som dan­ser rak­te re­per­toi­ret dog langt ud over Bour­non­vil­le. Blandt an­det har ju­bila­ren dan­set ele­ven i Flem­m­ing Flindts ’ Ene­ti­me’ over for en ræk­ke for­skel­li­ge dan­se­me­stre, med Ru­dolf Nu­rey­ev som den mest pro­mi­nen­te. Skab­te bal­let­hi­sto­rie Hun skab­te bal­let­hi­sto­rie, da hun i 1991 sam­men med Frank An­der­sen is­ce­ne­sat­te ’ Et fol­kesagn’ i sceno­gra­fi af dron­ning Mar­gret­he. Til den sto­re Bour­non­vil­le- festi­val i 2005 stod hun for ny­op­sæt­nin­gen af ’ Liv­jæ­ger­ne på Ama­ger’, og i for­bin­del­se med sam­me festi­val stod hun bag dvd- ud­gi­vel­sen af de be­røm­te Bour­non­vil­lesko­ler.

I 2013 de­bu­te­re­de hun som koreo­graf med en so­lo til Lis Jeppesen på pro­gram­met ’ 242 år i tri­kot’.

Selv om hun i sam­me pe­ri­o­de blev ramt af bryst­kræft , fort­sat­te hun med at ar­bej­de og er nu hel­dig­vis er­klæ­ret rask.

Sin sto­re kær­lig­hed til bal­let­tens kunst har An­ne Ma­rie Ves­sel Schlüter vi­de­re­gi­vet til fl ere ge­ne­ra­tio­ner af un­ge dan­se­re.

Al­le­re­de i 1979 be­gynd­te hun at un­der­vi­se på Det Kgl. Te­a­ters Bal­letsko­le, og 1988- 2006 var hun le­der af bal­letsko­len. I dag un­der­vi­ser hun fort­sat sko­lens æld­ste ele­ver i Bour­non­vil­le og er bal­le­tin­struk­tør og co­ach for so­li­ster og so­lo­dan­se­re.

Hun har net­op væ­ret me­din­struk­tør på ’ Syl­fi den’, der hav­de re­pre­mi­e­re i går, og hun skal snart i gang med in­struk­tør­ar­bej­det på Ne­u­mei­ers ’ Ro­meo og Julie’.

Som no­get helt ek­stra­or­di­nært var hun i sid­ste må­ned til­ba­ge på sce­nen, da hun dan­se­de rol­len som bed­ste­mo­de­ren i ’ Nød­dek­næk­ke­ren’ med en an­den 50- års- ju­bilar, Poul- Erik Hes­selkil­de, ved sin si­de.

Pri­vat­li­vet del­te hun i midt­fi rser­ne med bal­let­dan­se­ren Ale­xan­der Køl­pin, med hvem hun har den 30- åri­ge søn Ni­clas, der er sku­e­spil­ler.

Eft er­nav­net Schlüter kom til, da hun i 1989 gift ede sig med da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Schlüter og plud­se­lig blev lan­dets stats­mi­ni­ster­frue i en pe­ri­o­de. Æg­te­par­ret, der bor på Fre­de­riks­berg, kun­ne for­ri­ge år fejre sølv­bryl­lup.

50- års ju­bilæ­et i Den Kgl. Bal­let fejrer An­ne Ma­rie Ves­sel Schlüter med en re­cep­tion på Gam­le Sce­ne i eft er­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.