TER­R­OR­AN­GREB I PA­RIS

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 1 år si­den 2015:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Det er en god dag til al­le slags han­de­ler så­som ejen­dom, jord, rej­ser el­ler an­det. Det er og­så en po­si­tiv dag for dit kær­lig­heds­liv. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er en god for­bin­del­se mel­lem Må­nen og skæb­ne­pla­ne­ten Sa­turn, som kan frem­me di­ne øn­sker i en så­dan grad, at du vil bli­ve for­bløff et. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det vil væ­re vig­tigt, at du får sagt til el­ler fra de rig­ti­ge ste­der i dag. Sam­ti­dig er der fo­kus på bi­ler, me­ka­nik el­ler an­den trans­port. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er fo­kus på ting og sa­ger, som har med sø­sken­de, na­bo­er, bi­ler, me­ka­nik el­ler an­den trans­port, og hvor det er godt med no­gen tå­l­mo­dig­hed. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Der er in­gen grund til at hol­de dig til­ba­ge med no­get som helst. Dog er der sam­ti­dig en lil­le op­for­dring til at hu­ske at ’ klap­pe he­sten’. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 So­len og Må­nen står i et sær­de­les po­si­tivt aspekt til dit tegn i dag, hvil­ket gi­ver dig gro­bund for at kom­me igen­nem al­le dagens prak­ti­ske op­ga­ver. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er ik­ke no­gen god idé, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Fak­tisk er det en god dag til at skue lidt in­dad og til at sam­le tan­ker­ne. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FI­SKE­NE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil gå i et af­slap­pet tem­po. Du får i aft en­ti­mer­ne en over­ra­sken­de in­vi­ta­tion. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

52). ( Svær 42). ( Mid­del 28). ( Nem

Be­væb­ne­de mænd træn­ger ind på sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­dos redaktion. De dræ­ber 13 per­so­ner, sår­er 11 og flyg­ter fra ste­det ef­ter ild­kamp med po­li­ti­et. For­u­den dra­be­ne på Char­lie Heb­do er der og­så fle­re gid­sel­tag­nin­ger de næ­ste to da­ge. I alt 20 per­so­ner - in­klu­siv tre ter­r­o­ri­ster - bli­ver dræbt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.