WOZ­NI­A­CK­IS GY

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har sat et nyt hold, der har skabt et per­fekt fun­da­ment til en stor sæ­son

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GODT NYTÅR

hen­des 2015. En ny hit­ting part­ner, pol­ske Marcin Gawron, en fy­sisk træ­ner fra USA samt den dan­ske fy­si­o­te­ra­pe­ut Mark Abild­hau­ge blev hy­ret ind til det, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is tid­li­ge­re dan­ske træ­ner kal­der den mest de­di­ke­re­de op­takt i Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re. Fuldt de­di­ke­ret Ten­ni­stræ­ner og kom­men­ta­tor på Eu­rosport, Mi­cha­el Mor­ten­sen, træ­ne­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til­ba­ge i 2014 og føl­ger sta­dig fa­mi­li­en tæt.

I de­cem­ber be­søg­te han Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i træ­nings­lej­ren i Mi­a­mi og så en fuldt de­di­ke­ret dansk ten­ni­spi­ge un­der le­del­se af en ame­ri­kansk fy­sisk træ­ner ( BT har ik­ke kun­net få op­lyst det ful­de navn), der har kørt nye kon­cep­ter med ela­stik­ker og væg­te un­der træ­nin­gen.

» Jeg tror al­drig, jeg har set Ca­ro­li­ne væ­re så vel­træ­net og de­fi ne­ret i krop­pen, som hun er i øje­blik­ket. Når man ta­ler med hen­de, vir­ker hun virkelig op­sat på at skul­le gø­re det i den­ne sæ­son. Hun si­ger og­så selv, at hun bør væ­re blandt de fem bed­ste i ver­den, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og ro­ser Woz­ni­a­ck­is nye ame­ri­kan­ske fy­si­ske træ­ner.

» Han tæn­ker i nye ba­ner for ik­ke at over­be­la­ste krop­pen, så be­last­nin­gen er de rig­ti­ge ste­der, « for­kla­rer Mi­cha­el Mor­ten­sen, som be­mær­ke­de en Woz­ni­a­cki » i ba­lan­ce med sig selv « un­der si­ne sam­ta­ler med hen­de.

» Hvis hun kan hol­de sig ska­des­fri, ven­ter der en stor sæ­son for Ca­ro­li­ne, « spår han.

Og­så An­ders Haa­hr Ras­mus­sen, som li­ge­le­des kom­men­te­rer ten­nis på Eu­rosport, og som i øv­rigt er man­den bag bo­gen om Woz­ni­a­cki: ’ En bold ad gan­gen’ ( 2010), har for­vent­nin­ger til en sæ­son, der kan ven­de ned­t­u­ren fra 2015. Han har blandt an­det no­te­ret sig, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ble­vet langt me­re eks­pli­cit med sin træ­ning. Ik­ke mindst på de so­ci­a­le me­di­er, hvor hun føl­ges af fans ver­den over.

» Der har væ­ret an­dre tids­punk­ter i kar­ri­e­ren, hvor hun har haft me­re travlt med at op­da­te­re om an­dre ting end fi tness. Det har der væ­ret en del af nu. Der har væ­ret man­ge træ­nings­bil­le­der, og hun har ik­ke væ­ret ban­ge for at si­ge, at hun virkelig ta­ger sin kar­ri­e­re al­vor­ligt, « si­ger An­ders Haa­hr Ras­mus­sen, som og­så no­te­rer sig den go­de ti­m­ing for et Woz­ni­a­cki- ven­de­punkt. Jer­n­fast vil­je 18. ja­nu­ar ind­le­des årets før­ste Grand Slam- tur­ne­ring, Au­stra­li­an Open, og kon­kur­ren­ter­ne er mod­sat Woz­ni­a­cki langt fra kom­met fl yven­de ind i det nye år.

Se­re­na Wil­li­ams har net­op truk­ket sig fra en tur­ne­ring med en ska­de, Pe­tra Kvi­tova dø­jer med syg­dom, mens og­så sto­re nav­ne som Si­mo­na Ha­lep og Ma­ria Sha­ra­pova li­ge­le­des har truk­ket sig fra tur­ne­rin­ger med små­ska­der. Læg der­til chok­ne­der­la­ge­ne til Ana Iva­novic og Ve­nus Wil­li­ams, og det kan bli­ve Woz­ni­a­ck­is åb­ning til en top­pla­ce­ring i Au­stra­li­en.

» Ca­ro­li­ne har før for­må­et at væ­re der, når åb­nin­gen vi­ste sig. På den må­de vil WTA Tou­ren bli­ve ved med at væ­re et sted, hvor en spil­ler som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki med så højt et bund­ni­veau kan stå i en Grand Slam- fi na­le, « vur­de­rer An­ders Haa­hr Ras­mus­sen.

Først gæl­der det dog af­slut­nin­gen af ASB Clas­sic, hvor en sejr over Ale­xan­dra Dulg­heru vil be­ty­de en se­mi­fi na­le­plads.

Sid­ste år tab­te Woz­ni­a­cki fi na­len til Ve­nus Wil­li­ams, der alt­så al­le­re­de er ude og sam­men med Ana Iva­novic eft er­lod Woz­ni­a­cki som den bed­ste se­e­de­de i tur­ne­rin­gen. En tur­ne­ring, som Woz­ni­a­cki i går ud­tryk­te jer­n­fast vil­je om at vin­de.

» Jeg har altid en tro på, at jeg kan vin­de tit­len, li­ge me­get hvor jeg spil­ler og li­ge me­get hvem jeg mø­der. «

Selv­til­li­den er i top, og det kan bæ­re Woz­ni­a­cki frem.

» Hun vir­ker me­get op­sat. Der er no­get ’ Miss Suns­hine’ over hen­de igen. Når hun virkelig fø­ler, det fun­ge­rer, og om­gi­vel­ser­ne er be­for­dren­de for hen­de, så er det kun Se­re­na Wil­li­ams på 100 pro­cent, som har det der ek­stra ni­veau. Som jeg ser det, går hun en stor sæ­son i mø­de, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

TORS­DAG 7. JA­NU­AR 2016 Hit­ting part­ner­ne Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

fy­si­o­te­ra­pe­ut Mark Abild­hau­ge ( bil­le­det), der tid­li­ge­re har rejst rundt med Bjar­ne Riis og Bri­an Holm i cy­kel­mil­jø­et. Slut­te­de sig i be­gyn­del­sen af de­cem­ber til Woz­ni­a­cki- tea­met i Mi­a­mi og er og­så med i dis­se da­ge i New Ze­aland. Skal og­så hjæl­pe Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki un­der Au­stra­li­an Open.

» Vi har lagt et pro­gram og træ­net næ­sten hver dag. Og så har vi kig­get på, hvor­dan og hvor­når ska­der­ne op­stod i 2015, så vi und­går, at det sker igen, « sag­de Abild­hau­ge man­dag til ritzau.

Der­u­d­over har Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki haft glæ­de af en ame­ri­kansk fy­sisk træ­ner, der har præ­sen­te­ret nye træ­nings­me­to­der for dan­ske­ren med ek­sem­pel­vis ela­stik­ker, væg­te og træ­ning på sand. Me­to­der som Woz­ni­a­cki har vist bil­le­der af på sin Twit­ter- pro­fi l.

har fun­det hjælp til slag­træ­nin­gen i sit an­det hjem­land. Så­le­des har bå­de Ka­ta­rzy­na Pi­ter ( øverst), 223 på ver­dens­rang­li­sten, og her­re­spil­le­ren Marcin Gawron ( ne­derst), 633 på rang­li­sten, age­ret slag­part­ner i træ­nin­gen i de­cem­ber. Marcin Gawron stod li­ge­som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i Wimbledon- fi na­len for ju­ni­o­rer i 2006. Den­gang vandt Woz­ni­a­cki sin fi na­le, mens Marcin Gawron tab­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.