YLDNE OP­SKRIFT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 7. JA­NU­AR 2016 Træ­ne­ren Pi­o­tr Woz­ni­a­cki er bå­de far og træ­ner og fast føl­ge­s­vend. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har fle­re gan­ge for­søgt sig med an­dre træ­ne­re, men er hver gang endt med at gå til­ba­ge til sin far. Så­dan for­bli­ver det. Ma­na­ge­ment Mik­kel Nis­sen ( øverst) er Woz­ni­a­ck­is dan­ske rå­d­gi­ver, der ta­ger sig af ten­nis­stjer­nens dan­ske for­ret­nin­ger. Jo­hn To­bi­as ( ne­derst) er Woz­ni­a­ck­is ame­ri­kan­ske ma­na­ger, som har en stor ak­tie i, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har ta­get det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent med storm. Har haft som stra­te­gi at gø­re Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til et ’ hou­se­hold na­me’, som er kendt og be­rømt for me­get me­re end sit ten­nis­spil. Det er han lyk­ke­des med til ful­de. Jeg har altid en tro på, at jeg kan vin­de tit­len, li­ge me­get hvor jeg spil­ler og li­ge me­get hvem jeg mø­der Når man ta­ler med hen­de, vir­ker hun virkelig op­sat på at skul­le gø­re det i den­ne sæ­son. Hun si­ger og­så selv, at hun bør væ­re blandt de fem bed­ste i ver­den Fa­mi­li­en For­u­den far

Pi­o­tr Woz­ni­a­cki rej­ser Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is mor An­na og sto­re­bror Pa­trik of­te med rundt til tur­ne­rin­ger. Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har al­drig lagt skjul på, at hun har et tæt for­hold til fa­mi­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.