Ha­rei­de på as­si­stentj­agt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NÆST­KOM­MAN­DE­REN­DE

Da Åge Ha­rei­de of­fi­ci­elt blev præ­sen­te­ret som land­stræ­ner, sag­de han blandt an­det, at as­si­sten­træ­ne­ren skal væ­re dansk.

Åge Ha­rei­de har si­den væ­ret i Kø­ben­havn for at dis­ku­te­re tin­ge­ne med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg, eli­te­chef Kim Hal­l­berg og træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk, som er med i an­sæt­tel­ses­ud­val­get.

» DBU og jeg ar­bej­der fort­sat på at fin­de en as­si­stent, som, vi me­ner, er den rig­ti­ge. Li­ge nu for­sø­ger vi på at ska­be klar­hed over hvem, der er mu­lig­hed for at få som as­si­stent­træ­ner, men vi har Pe­ter Bon­de frem til som­mer, « si­ger Ha­rei­de.

Land­stræ­ne­ren, der of­fi­ci­elt først til­træ­der i stil­lin­gen 1. marts, for­tæl­ler, at der er ud­ar­bej­det en li­ste med po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter. En frem­gangs­må­de, som DBU og­så be­nyt­te­de sig af i pro­ces­sen med at fin­de af­lø­se­ren for Mor­ten Ol­sen. Hvil­ke nav­ne der står på li­sten, øn­sker den kom­men­de land­stræ­ner dog ik­ke at del­ag­tig­gø­re an­dre end si­ne nær­me­ste kol­le­ger i DBU i.

» Der fin­des man­ge nav­ne, men vi hol­der det for os selv, for el­lers bli­ver det ba­re spe­ku­la­tio­ner. Det er vig­tigt, at vi får talt med de per­so­ner, som står på vo­res li­ste, « si­ger Åge Ha­rei­de. Faxe og Ol­sen er mu­li­ge em­ner Mor­ten Bruun, der kom­men­te­rer lands­hol­det på Ka­nal 5, har tid­li­ge­re nævnt Fremad Ama­ger- træ­ne­ren Jo­hn Faxe Jen­sen og Færø­er­nes land­stræ­ner Lars Ol­sen, der var as­si­stent for Åge Ha­rei­de i Brønd­by fra 2000 til 2002, som mu­li­ge kan­di­da­ter, men den di­a­log øn­sker Ha­rei­de ik­ke at gå ind i. har en ar­bejds­grup­pe, som kig­ger på det, og så må vi se, « si­ger Åge Ha­rei­de.

Nord­man­dens for­tæl­lelyst blom­strer hel­ler ik­ke li­ge­frem på spørgs­må­let om hvor man­ge kan­di­da­ter, han og DBU- ud­val­get har talt med.

» Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. «

Sik­kert er det, at Pe­ter Bon­de stop­per i rol­len som as­si­stent­træ­ner til som­mer, når hans kon­trakt ud­lø­ber 1. juli. Han hav­de et mø­de i de­cem­ber med Claus Bret­ton- Mey­er, hvor han iføl­ge Ek­stra Bla­det fik at vi­de, at Kim Hal­l­berg vil kon­tak­te ham med in­fo om, hvor­dan han skal bru­ges i det sid­ste hal­ve år af kon­trak­ten. End­nu har Bon­de ik­ke hørt no­get, men det for­ven­ter Hal­l­berg sker i lø­bet af ja­nu­ar, si­ger han til avi­sen.

Pe­ter Bon­de har tid­li­ge­re sagt til bt. dk, at han ger­ne vil ar­bej­de med ta­len­t­ud­vik­ling i klu­bre­gi, når han stop­per sit vir­ke i DBU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.