AaB spår salg af stor­ta­lent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRANSFEROBJEKT

han for­la­der os i år. Det lig­ger i AaBs dna, at vi slip­per vo­res dyg­tig­ste spil­le­re, hvis de mod­ta­ger et at­trak­tivt til­bud ude­fra. Og mon ik­ke han gør det i 2016? Alt an­det vil væ­re utæn­ke­ligt. Men et salg skræm­mer ik­ke. Når vi tid­li­ge­re har mi­stet spil­le­re, er an­dre kom­met til med suc­ces. « Nan­tes- skift e glip­pe­de Ni­co­laj Thom­sen var i slut­nin­gen af for­års­sæ­so­nen tæt på at bli­ve solgt til Nan­tes. Den fran­ske klub af­blæ­ste dog hand­len, der vil­le ha­ve ind­bragt AaB 15 mio. kr., for­di den plud­se­lig blev be­kendt med, at kant­spil­le­ren har et så­kaldt ’ dovent’ øje, som be­ty­der ned­sat syn. I eft er­å­ret be­kræft ede Oli­vi­er Mon­ter­ru­bio, som er med­lem af Nan­tes’ trans­fer­ko­mité, dog over for Fran­ce 3, at klub­ben sta­dig er in­ter­es­se­ret i dan­ske­ren.

Hvad an­går su­per­liga- top­sco­rer Lukas Spal­vis’ frem­tid, kan Al­lan Gaar­de til gen­gæld sag­tens fo­re­stil­le sig, at han og­så er AaB- spil­ler, når 2017 ind­le­des.

» Hans kon­trakt ud­lø­ber jo først i som­me­ren 2018. Men når det er sagt, er vi da ud­mær­ket klar over, at uden­land­ske klub­ber ger­ne vil ha­ve fat i en spil­ler, der kan la­ve mål. Og det er jo li­ge ak­ku­rat det, Lukas kan. I 15 kam­pe i eft er­å­ret score­de han 14 gan­ge. Det er alt­så rig­tig fl ot, « si­ger Al­lan Gaar­de. Stil­le trans­fer­vin­due Han hå­ber, at januars trans­fer­vin­due for AaBs ved­kom­men­de bli­ver stil­le.

» Er vo­res trup sta­tus quo, når ka­len­de­ren skri­ver 1. fe­bru­ar, vil jeg si­ge, at vi har haft et sport­s­ligt godt trans­fer­vin­due, og at vi der­med står Det lig­ger i AaBs dna, at vi slip­per vo­res dyg­tig­ste spil­le­re, hvis de mod­ta­ger et at­trak­tivt til­bud ude­fra. Og mon ik­ke han mod­ta­ger et i 2016? Al­lan Gaar­de om Ni­co­laj Thom­sen godt ru­stet in­den for­års­sæ­so­nen, hvor vi jo bå­de skal for­sva­re vo­res po­si­tion i top­pen af Su­per­liga­en og spil­le med om po­kal­tit­len, « si­ger Al­lan Gaar­de.

AaB over­vin­trer på an­den­plad­sen, et po­int eft er FC Kø­ben­havn, som dog har spil­let en kamp min­dre, eft er op­gø­ret mod num­mer tre, FC Midtjyl­land, blev ud­sat til marts.

Al­lan Gaar­de valg­te på årets før­ste træ­nings­dag at off ent­lig­gø­re en kon­trakt­for­læn­gel­se frem til som­me­ren 2018 med klub­bens 32- åri­ge an­fø­rer, Ras­mus Würtz.

» Han er en vig­tig brik på vo­res hold. Der­for har vi og­så til­budt ham en god kon­trakt, « si­ger Gaar­de.

In­den AaB i fe­bru­ar ta­ger på træ­nings­lejr i Tyr­ki­et, skal træ­ner Lars Søn­der­gaards trop­per spil­le træ­nings­kam­pe mod Ho­bro IK, Vend­sy­s­sel FF og den ty­ske klub St. Pauli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.