Man­che­ster Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NU­VÆ­REN­DE TRÆ­NER: SANDSYNLIG TRÆ­NER NÆ­STE SÆ­SON: GU­AR­DI­O­LA FASTSLOG TIRS­DAG, » GRUN­DEN TIL, AT

MED DE TO

MOR­TEN BRUUNS VUR­DE­RING:

» DER ER AL

Ma­nu­el Pel­le­gri­ni

Pep Gu­ar­di­o­la at han vil til Pre­mi­er Le­ague. jeg ik­ke har for­læn­get min kon­trakt, er sim­pel. Jeg vil træ­ne i Pre­mi­er Le­ague. Jeg sy­nes, jeg er ung nok, og jeg har brug for en ny udfordring. Min kar­ri­e­re er langt­fra fær­dig. «

tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na- top­folk Txiki Be­gi­ristain og Fer­ran So­ri­a­no på po­ster­ne som hen­holds­vis sport­s­di­rek­tør og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Man­che­ster Ci­ty er det me­re end op­lagt, at Gu­ar­di­o­la væl­ger de ly­se­blå fra Man­che­ster med de man­ge ara­bi­ske olie­mil­li­o­ner i ryg­gen. Gårs­da­gens ryg­te, om at Ci­ty vil hen­te Messi i Bar­ce­lo­na som en vel­komst­ga­ve til Gu­ar­di­o­la, læg­ger yder­li­ge­re vægt bag for­bin­del­sen, selv­om bå­de Man­che­ster Uni­ted og Chel­sea og­så skul­le væ­re in­ter­es­se­re­de i suc­ce­stræ­ne­ren.

» Jeg vil godt se den, der kan ana­ly­se­re sig frem til, at Gu­ar­di­o­la har ret­ning mod no­get som helst an­det end Man­che­ster Ci­ty . Det vir­ker så op­lagt med de tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na- folk, der al­le­re­de er i klub­ben. Pel­le­gri­ni har gjort det godt nok, men in­gen vil sy­nes, at det er van­vit­tigt at skift e til Gu­ar­di­o­la. «

mulig grund til at tro, at det vil bli­ve en suc­ces. Han er vel den dyg­tig­ste træ­ner, der fi ndes. I hvert fald til at træ­ne en top­klub. Med det, han har præ­ste­ret i Bar­ce­lo­na og Bay­ern Mün­chen, er der in­gen grund til at tro, at han ik­ke kan la­ve no­get til­sva­ren­de i Ci­ty , hvor han får end­nu fl ere mid­ler til sin rå­dig­hed. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.