Man­che­ster Uni­ted

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NU­VÆ­REN­DE TRÆ­NER: SANDSYNLIG TRÆ­NER NÆ­STE SÆ­SON: SELV­OM LOU­IS VAN

MOR­TEN BRUUNS VUR­DE­RING:

Guus Hid­dink

Die­go Si­meo­ne er kun hen­tet ind som den mid­ler­ti­di­ge løs­ning, der skal få Chel­sea til­ba­ge på ret kurs og und­gå fl ere ka­ta­stro­fer i re­sten af sæ­so­nen. Til som­mer skal der star­tes for­fra med en ny mand ved ro­ret, og her er Die­go Si­meo­ne det op­lag­te bud. Kort eft er fy­rin­gen af Jo­se Mourin­ho nævn­te de en­gel­ske me­di­er med det sam­me ar­gen­ti­ne­ren som man­den, der står øverst på li­sten i Chel­sea. Men spørgs­må­let er, om Ro­man Abram­ovitj kan over­ta­le ’ El Cho­lo’ til at for­la­de At­léti­co Madrid, der med ham ved ro­ret har ud­vik­let sig til et hold, som man skal reg­ne med hvert år, bå­de når det gæl­der det span­ske mester­skab og Cham­pions Le­ague- tro­fæ­et. Den po­pu­læ­re Si­meo­ne er ud­set til at spil­le en nøg­lerol­le i de kom­men­de år, når klub­ben skal over­be­vi­se fan­se­ne om, at det er en god idé at fl yt­te fra det tra­di­tions­ri­ge Vi­cen­te Cal­derón- sta­dion til et ny­byg­ge­ri uden for by­en. Chel­sea skal iføl­ge span­ske Ra­dio Cope og­så ha­ve kon­tak­tet den nu­væ­ren­de Ci­ty - ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni for at hø­re, om han er in­ter­es­se­ret.

» Jeg kun­ne sag­tens se en mand som Die­go Si­meo­ne. Chel­sea har en an­den pro­fi l end Ci­ty og Uni­ted og vil ger­ne væ­re den, som de an­dre ik­ke vil le­ge med. Det skal så si­ges, at Si­meo­ne fak­tisk har rig­tig god stil. På pres­se­mø­der er han den før­ste til at an­er­ken­de, at de an­dre gjor­de det godt, hvis At­léti­co ik­ke har få­et et re­sul­tat. Men ind imel­lem kom­mer der så al­li­ge­vel no­get fra gam­le da­ge, som da han fi k 10 spil­le­da­ges ka­ran­tæ­ne for at ha­ve lagt hånd på en dom­mer. Og det tror jeg, man bed­re kan le­ve med i Chel­sea end i de to Man­che­ster- klub­ber. For Si­meo­ne vil det gi­ve et kar­ri­e­re­løft , li­ge­som man­ge af hans spil­le­re er skift et fra At­léti­co til Chel­sea. Der er ba­re fl ere pen­ge i Chel­sea, og det er sta­dig oft e en fak­tor, selv­om de al­le­sam­men er vel­løn­ne­de. «

Pel­le­gri­ni, tror jeg ik­ke på, at Chel­sea vil ta­ge Ci­ty s afl ag­te ma­na­ger. Så vil­le det væ­re ud­tryk for, at Ci­ty ik­ke kun­ne bru­ge ham, men vi kan godt, for vi er ik­ke li­ge så sto­re. «

Lou­is van Gaal

Lou­is van Gaal Gaal hver­ken har kun­net sør­ge for re­sul­ta­ter el­ler fl ot fod­bold, sid­der han no­gen­lun­de sik­kert i sæ­det. In­den jul over­le­ve­de han tre skuff en­de ne­der­lag til hold som Bour­ne­mouth, Norwich og Sto­ke, og eft er den eu­ro­pæ­i­ske vin­ter­pau­se har Uni­ted kun ud­sigt til Eu­ro­pa Le­ague, hvor FC Midtjyl­land ven­ter. På trods af at der kun er ni po­int op til før­ste­plad­sen, lig­ner Uni­ted ik­ke en fak­tor i kam­pen om mester­ska­bet. Al­li­ge­vel er hol­læn­de­ren, der har lagt sig ud med den sam­le­de en­gel­ske pres­se, sta­dig an­sat i Uni­ted.

» Når han har kun­net over­le­ve en storm som den, der har ramt ham, vir­ker det nær­mest som en prin­cip­be­slut­ning fra le­del­sen om, at ham fy­rer man ba­re ik­ke. Hvis Man­che­ster Uni­ted en­der med at bli­ve num­mer ot­te og bli­ver slå­et ud af Eu­ro­pa Le­ague af FC Midtjyl­land, er si­tu­a­tio­nen jo en an­den. Når klub­ben und­lod at fy­re ham i de­cem­ber, kan det næ­sten ik­ke la­de sig gø­re. Hvis man vil­le ind­sæt­te Gig­gs i ste­det, kun­ne man li­ge så godt ha­ve gjort det nu. Jeg tror, at han be­hol­der sit job kon­trakt­pe­ri­o­den ud ( som­me­ren 2017, red.) – og så er der til gen­gæld un­der en pro­mil­les chan­ce for, at den bli­ver for­læn­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.