Se af tøm­mer­mænd’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

rings­løb. Beg­ge mi­ne for­æl­dre er og­så ori­en­te­rings­lø­be­re, så det lig­ger i fa­mi­li­en. Det var dog så­dan no­get al­ter­na­tivt fo­to­o­ri­en­te­rings­løb, så jeg kun­ne ik­ke bru­ge min træ­ning til så me­get.

Hvis jeg selv skul­le stem­me på en vin­der af BT Guld, vil­le jeg stem­me på ... Sa­ra Slott Pe­der­sen. Jeg sy­nes, at det er me­ga im­po­ne­ren­de, hvad hun har op­nå­et. Hun er ble­vet mor, hun er ble­vet end­nu stær­ke­re, og hun får det he­le til at fun­ge­re. Kon­kur­ren­cen er så vildt hård, der hvor hun er, og det er læn­ge si­den, vi har haft no­gen på det ni­veau i dansk at­le­tik. Det er og­så værd at se på, at vi som ori­en­te­rings­lø­be­re er en grup­pe, som har væ­ret go­de, og som har væ­ret med til at pres­se hin­an­den fremad. Hun er helt ale­ne, og jeg tror, at det er rig­tig hårdt at skul­le pres­se sig selv fremad på den må­de.

Jeg bli­ver glad, når... jeg kom­mer hjem fra tand­læ­ge­stu­di­et og til mit kol­le­gi­um, som jeg bor på og ta­ler med mi­ne ven­ner, og alt så ik­ke hand­ler om sport. Der hand­ler vo­res snak og­så om en mas­se an­dre ting. Det hand­ler om, hvor­dan det går i sko­len, om fe­ster i we­e­ken­den, shop­ping, om hvad vi skal se i fjern­sy­net. Hvis mit liv kun var fyldt med sport­s­men­ne­sker, vil­le det må­ske bli­ve for mo­no­tont.

Vi kom­mer især til at hu­ske sportsåret 2015 for ... vi ori­en­te­rings­lø­be­res suc­ces, og jeg kom­mer til at hu­ske det for al­le de kon­tak­ter, som det har skabt mig, at vi har kla­ret os så godt. Der er ble­vet me­di­e­op­mærk­som­hed på vo­res sport. Jeg tror og­så, vi kom­mer til at hu­ske det for her­re­hånd­bold i Qa­tar, som ba­re var et van­vit­tigt VM. Jeg kan virkelig godt li­de hånd­bold, men det der var for me­get for mig. Tænk for det før­ste, at de skul­le ha­ve lov at af­vik­le VM i så­dan et land, og tænk, at man ba­re kan kø­be et helt lands­hold, og at nog­le vil la­de sig kø­be, som Qa­tar gjor­de.

Min sto­re sport­s­dag var ... selv­føl­ge­lig un­der VM. Det var sto­re da­ge al­le da­ge, men da­gen, hvor jeg vandt min in­di­vi­du­el­le ti­tel var selv­føl­ge­lig no­get sær­ligt. Da­gen står på man­ge må­der ret uklart for mig, må­ske for­di jeg var så fo­ku­se­ret op mod det, og så føl­tes det bag­ef­ter ba­re helt uvir­ke­ligt. Det kun­ne li­ge så godt væ­re no­get, jeg hav­de drømt. Men jeg hu­sker, at det var en rig­tig hård dag. Da­gen før hav­de jeg vun­det VM- sta­fet, og jeg våg­ne­de med en fø­lel­se af tøm­mer­mænd ef­ter det. Jeg skul­le først kon­kur­re­re om af­te­nen. Det var lang tid at væ­re så spændt og nervøs og kæm­pe med den til­freds­heds­for­nem­mel­se ef­ter gul­det da­gen før, som ba­re ik­ke måt­te ta­ge over. Det tal­te jeg me­get med min sport­spsy­ko­log om, at den fø­lel­se ik­ke måt­te ta­ge over, og at hvis jeg ik­ke tog mig sam­men, vil­le jeg ærg­re mig re­sten af mit liv. Jeg er virkelig stolt over, at jeg kla­re­de at hol­de det fo­kus.

Jeg bli­ver ked af det, når ... jeg ik­ke får mi­ne ot­te ti­mers søvn.

1. RENÉ HOL­TEN POUL­SEN

for VM- guld på 500 og 1000 me­ter en­er­ka­jak. In­ter­viewet med Hol­ten Poul­sen blev bragt i går.

for VM- guld i tre di­sci­pli­ner i ori­en­te­rings­løb.

for sit gen­nem­brud som en af NHLs bed­ste må­l­mænd og Stan­ley Cup- se­mi­fi­na­le. In­ter­view med ham i mor­gen.

2. MA­JA ALM

3. FRE­DE­RIK AN­DER­SEN

De er rigtigt vig­ti­ge. Jeg bli­ver ik­ke kun ked af det, jeg bli­ver og­så sur, tror jeg. Det er den fø­lel­se, man har da­gen ef­ter, som jeg ba­re ik­ke er god til. Jeg kan ik­ke kon­cen­tre­re mig om no­get som helst. Jeg er der­for ret sy­ste­ma­tisk om­kring min søvn. Det fun­ge­rer rig­tig godt for mig, hvis jeg er det. Jeg tror, det er så­dan nog­le va­ner, man til­læg­ger sig som eli­teu­dø­ver. Jeg er i øv­rigt A- men­ne­ske, så det er ik­ke li­ge­gyl­digt, hvor­når de ot­te timer fal­der. Jeg kan ik­ke ba­re gå i seng klok­ken 01.00 om nat­ten.

2016s største dan­ske idræts­præ­sta­tion tror jeg, vi kom­mer til at se ... i Stömstad i Sve­ri­ge, hvor vi lø­ber VM, og hvor jeg tror på, at vi kan la­ve no­get rig­tig stort igen. Selv­føl­ge­lig ved jeg godt, at der fo­re­går no­get i Rio, hvor jeg glæ­der mig til at føl­ge med. Jeg glæ­der mig til at se, hvad René Hol­ten Poul­sen kan. Han vir­ker stærk. Og så glæ­der jeg mig til at føl­ge at­le­tik og Sa­ra Slott.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.