LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ck­las Bendt­ner ser ud til at ha­ve spil­let sin sid­ste kamp for ty ske Wol­fsburg.

Så­le­des lig­ger et skift e i januars trans­fer­vin­due li­ge til høj­re­be­net, men hvil­ken ny desti­na­tion, som Bendt­ner skal til, er straks svæ­re­re at for­ud­si­ge.

Spør­ger man Dan­ske Spil, vir­ker det mest sand­syn­li­ge skift e at væ­re til FC Kø­ben­havn, som står øverst på li­sten til fem gan­ge pen­ge­ne med Sun­der­land til od­ds 9,00 som næst­bed­ste bud.

» Bendt­ner må for­ment­lig ind­se, at han bli­ver nødt til at sæt­te sit am­bi­tions­ni­veau lidt ned. Der­for kun­ne FC Kø­ben­havn godt kom­me på ta­le, om end det bli­ver svært at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men, « si­ger od­ds­sæt­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

Et skift e fra Wol­fsburg til en hvil­ken som helst klub gi­ver od­ds 1,40, så et vin­ter­skift e vur­de­res me­get sand­syn­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.