Fortje­ner han en ny For­mel 1- chan­ce?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SPORT­S­CHEF BENJA­MIN MUNK Lund stil­le­de nytår­s­aft ens­dag et re­le­vant spørgs­mål i BT. I sit tilbageblik på sportsåret 2015 spurg­te han, hvor­for Ke­vin Magnus­sen ik­ke for længst var ble­vet om­fav­net af et nyt For­mel 1- team?

Jeg vil prø­ve at sva­re. Men det er et kom­plekst spørgs­mål, for un­der­for­stå­et lig­ger der jo en helt re­el un­dren: Er K- Mag virkelig så god, som jeg og man­ge an­dre me­ner?

Den del af spørgs­må­let, sy­nes jeg, er let at sva­re på. Jo – Ke­vin Magnus­sen er god nok til en fast plads i For­mel 1- fel­tet 2016. Og end­da i et de­ci­de­ret top­team – alt­så ik­ke et team a la bund­prop­per som Ma­nor og McLa­ren ( dén sæt­ning gør ondt i Woking!). SOM AL­LE VED, be­gynd­te Magnus­sen sin For­mel 1- kar­ri­e­re med en an­den­plads i Au­stra­li­ens Grand Prix 2014. Den­gang blev han an­set som en kom­men­de ver­dens­me­ster, og jeg er sten­sik- ker på, at han i dag er en end­nu bed­re ra­cer­kø­rer, end da han stors­mi­len­de be­steg sej­rskam­len i Mel­bour­ne for snart to år si­den.

Han har si­den ud­vik­let sig på al­le pla­ner – tek­nisk, men­ne­ske­ligt og rent sport­s­ligt. Trods fru­stra­tio­ner­ne i re­sten af 2014 lær­te han en mas­se om For­mel 1. Det sam­me ske­te i 2015, og selv som re­ser­ve­kø­rer kun­ne Magnus­sen sid­ste år sæt­te vær­di­fuld er­fa­ring ind på For­mel 1- kon­to­en. MAN KAN SÅ stil­le spørgs­mål ved hans hur­tig­hed og det, der i pad­do­ck­en kal­des ’ ra­ce- craft ’ – alt­så ev­nen til at be­gå sig i nær­kamp, få si­ne dæk til at hol­de og lig­nen­de. Det er helt re­elt at fryg­te, at han eft er snart halvan­det år uden løb er ble­vet ’ ru­sten’ på dis­se om­rå­der .

en hel­ler ik­ke her tror jeg, der er pro­ble­mer. Hans test i Pors­ches Le Mans- ra­cer og Mer­ce­des’ DTM- stan­dard­vogn i novem­ber/ de­cem­ber un­der­stre­ge­de, at hur­tig­he­den er in­takt. Beg­ge gan­ge var han hur­tig­ste mand – og han kør­te an­gi­ve­ligt og­så hur­ti­ge­re end de fa­ste chauff ører, Pors­che og Mer­ce­des brug­te som ’ må­le­stok’ for test­kø­rer­ne. Ra­ce- craft ? Det lig­ger i blo­det og kom­mer om­gå­en­de til­ba­ge, når han igen hol­der på start- grid­den og ven­ter på, at de rø­de lam­per sluk­ker.

Fak­tisk er det ik­ke helt rigtigt, at Ke­vin Magnus­sen ik­ke kør­te løb i 2015. Han stil­le­de op i en af­de­ling af Sjæl­lands­mester­ska­bet i go­kart – og vandt! Selv­føl­ge­lig er der enorm for­skel på go­kart og For­mel 1, men nær­kam­pe – dem er der langt fl ere af i kar­ting end i For­mel 1. MEN HVIS HAN virkelig sta­dig er så god, hvor­for har et an­det For­mel 1- team så ik­ke for længst sik­ret sig Ke­vin Magnus­sens un­der­skrift på en 2016- kon­trakt?

Der er fl ere grun­de. For det før­ste hav­de næ­sten al­le team fort­lø­ben­de kon­trak­ter med de­res kø­re­re – ot­te af de 10 team, der var med i 2015, har sam­me kø­re­re i 2016. For det an­det var Magnus­sen og hans bag­land alt for læn­ge alt for loy­a­le over for McLa­ren. Al­ter­na­ti­ver­ne ( den be­ryg­te­de plan B) for 2016 blev først un­der­søgt, da det næ­sten var for sent. Og så måt­te Magnus­sen end­da selv stå for for­hand­lin­ger­ne med det nye Haas- team, mens hans ma­na­ger blev hjem­me i Dan­mark.

For det tred­je har dan­ske sponso­rer væ­ret alt for tø­ven­de. Hvor var Saxo Bank, da de­res part­ner- team, Lo­tus/ Re­nault, i novem­ber lig­ne­de Magnus­sens sid­ste 2016 - c ha nc e? Hvor er Le­go/ Best­sel­ler/ Ve­lux og co. i dis­se uger, hvor de kan sik­re ham et af de Ma­nor­sæ­der, der er sid­ste chan­ce for at kø­re For­mel 1- løb i år? DET ER EN kom­bi­na­tion af uhel­di­ge om­stæn­dig­he­der og mang­len­de ret­ti­dig om­hu, der er skyld i, at Ke­vin Magnus­sen i dis­se da­ge må fryg­te for sin For­mel 1- frem­tid.

et hand­ler ik­ke om hans ev­ner bag rat­tet.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.