Po­li­ti­et: Så­dan dø­de Han­ne

BT - - NYHEDER -

GRUND­LOVS­FOR­HØR at en per­son var bra­endt in­de. Den for­mod­ning vi­ste sig at va­e­re rig­tig, da po­li­ti­et kort ef­ter fandt et lig - li­get af Han­ne Pe­der­sen.

Po­li­ti­et fandt straks bran­den mista­en­ke­lig, og sa­gen blev ef­ter­for­sket som et drab.

Og nu har ef­ter­forsk­nin­gen be­kra­ef­tet po­li­tiets for­mod­ning.

Rets­me­di­ci­ne­re har nem­lig kon­sta­te­ret, at Han­ne Pe­der­sen ik­ke dø­de af bran­den - hun blev kvalt.

Onsdag af­ten an­holdt po­li­ti­et en 47-årig mand fra Her­ning, som er ble­vet sig­tet for at ha­ve dra­ebt Han­ne Pe­der­sen. Na­eg­ter sig skyl­dig Han blev i går frem­stil­let i et lang­va­rigt grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Her­ning, hvor han na­eg­te­de han sig skyl­dig. Han blev imid­ler­tid va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, skri­ver Ritzau.

Grund­lovs­for­hø­ret blev holdt for luk­ke­de dø­re. Ord­ly­den i sig­tel­sen af­slø­rer al­li­ge­vel nog­le gru­ful­de de­tal­jer om de sid­ste mi­nut­ter i Han­ne Pe­der­sens liv:

»Jeg kan si­ge, at han bli­ver sig­tet for at ha­ve kvalt hen­de ved om­s­nø­ring,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Jør­gen Laurid­sen fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, der ef­ter­for­sker sa­gen.

Han vil dog ik­ke pra­e­ci­se­re na­er­me­re, hvil­ken slags om­s­nø­ring der er ta­le om.

Han vil hel­le­re ik­ke kom­me na­er­me­re ind på, hvil­ke spor der før­te til an­hol­del­sen af den 47-åri­ge:

»Det ene­ste, jeg kan si­ge, er, at det var un­der den tek­ni­ske del af ef­ter­forsk­nin­gen, at vi fandt no­get, der før­te til an­hol­del­sen,« si­ger han.

Po­li­ti­et øn­sker iføl­ge Ritzau hel­ler ik­ke at løf­te slø­ret for, om den dra­eb­te og den 47-åri­ge mand ken­der hin­an­den. Cho­ke­re­de na­bo­er På Karls­mo­se­vej er na­bo­er­ne cho­ke­re­de over ud­vik­lin­gen i sa­gen. De be­teg­ner om­rå­det som nor­malt me­get ro­ligt.

»Jeg er me­get over­ra­sket over den ud­vik­ling, der er sket i sa­gen,« si­ger Jens Erik Sch­midt, der er en af de na­er­me­ste na­bo­er til Han­ne Pe­der­sen .

Han har bo­et på sin gård i 50 år og har ik­ke tid­li­ge­re op­le­vet no­get lig­nen­de i na­bo­la­get.

Han har dog ik­ke no­get bud på, hvem den 47-åri­ge an­hold­te er. Iføl­ge Jens Erik Sch­midt holdt Han­ne Pe­der­sen sig me­get for sig selv.

»Så vidt jeg ved, så var der in­gen be­bo­er i om­rå­det, der kom sam­men med hen­de, og hun delt­og ik­ke rig­tig i de so­ci­a­le ar­ran­ge­men­ter,« forta­el­ler han og til­fø­jer dog, at Han­ne Pe­der­sen hav­de en ve­nin­de gen­nem sit hverv som ge­deav­ler.

Han­ne Pe­der­sen brug­te nem­lig en stor del af sin tid på sin sto­re pas­sion, ge­der - sa­er­ligt pga. den spe­ci­el­le ty­pe mo­hair-garn, de pro­du­ce­re­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.