Pind gi­ver sig selv mund­kurv på

BT - - NYHEDER -

GRA­EN­SE­KON­TROL Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) gi­ver sig selv mund­kurv på om gra­en­se­kon­trol­len, som Dan­mark ind­før­te man­dag. Den med­fø­rer ’ef­ter alt at døm­me hø­je­re asyl­tal. Me­get.’, skrev han el­lers på Twit­ter tirs­dag – godt et døgn ef­ter at re­ge­rin­gen hav­de ind­ført en mid­ler­ti­dig kon­trol ved den dansk­ty­ske gra­en­se.

Pinds hur­ti­ge kon­klu­sion på gra­en­se­kon­trol­len med­før­te en del kri­tik, men ju­stits­mi­ni­ste­ren øn­ske­de ik­ke at ud­dy­be si­ne ord på det so­ci­a­le me­die.

Det gjor­de han tors­dag til Ritzau, men Pind er fort­sat me­get tavs om sit twe­et. Støj­bergs bord »Det har jeg slet in­gen kom­men­ta­rer til. Jeg har sagt, hvad jeg har at si­ge om det, og det har jeg ik­ke ta­enkt mig at si­ge yder­li­ge­re om.

Gra­en­se­kon­trol og ud­la­en­din­ge­lov hø­rer un­der In­ger Støj­berg, og jeg må hen­vi­se dig til at ta­le med hen­de om det,« si­ger Pind med hen­vis­ning til par­ti­fa­el­len Støj­berg, der er ud­la­en­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster.

Støj­berg sag­de selv føl­gen­de til TV2 News tirs­dag:

»Jeg vil va­e­re ked af at kon­klu­de­re no­get på bag­grund af ba­re ét døgn.«

»Jeg har slet in­gen kom­men­ta­rer til den sag. Jeg har skre­vet det, jeg har skre­vet,« si­ger Pind.

Selv om Dan­mark man­dag ind­før­te en mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol til Tys­kland, fort­sa­et­ter man­ge men­ne­sker med at sø­ge asyl i Dan­mark.

Det vi­ser det se­ne­st of­fent­lig­gjor­te tal fra Ud­la­en­din­ge-, In­te­gra­tions­og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et tors­dag.

Det se­ne­ste tal er for onsdag, hvor 99 per­so­ner søg­te asyl. Sam­ti­dig opju­ste­rer mi­ni­ste­ri­et tal­let for tirs­dag til 155 asylan­sø­ge­re. Der­med har 365 per­so­ner søgt asyl i Dan­mark si­den man­dag, hvor gra­en­se­kon­trol­len blev ind­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.