Fe­mi­ni­ster­ne har svig­tet

BT - - NYHEDER -

KVIN­DE­SYN Ef­ter at ara­bi­ske og nord­afri­kan­ske ma­end foru­lem­pe­de og se­x­kra­en­ke­de op til 100 kvin­der i Köln nytår­s­af­ten, er der i Dan­mark op­stå­et hef­tig de­bat om kvin­de­sy­net i mus­lim­ske mil­jø­er. Nu me­ner fle­re, at de dan­ske fe­mi­ni­ster har svig­tet. »Der har va­e­ret et mis­for­stå­et hen­syn i for­hold til at kri­ti­se­re ara­bi­ske ma­ends kvin­de­syn,« si­ger den tid­li­ge­re DR2va­ert He­len Ha­jjaj til BT.

Men spør­ger man fe­mi­ni­sten Ul­la Tor­ne­mand, er der ik­ke et spe­ci­fikt pro­blem med mus­lim­ske ma­end.

»Tag hud­far­ven ud af lig­nin­gen, hør på de op­le­vel­ser, som kvin­der i man­ge år har for­talt om af lig­nen­de ka­rak­ter, og det frem­står ty­de­ligt, at det­te ’fa­eno­men’ hver­ken er nyt el­ler knyt­tet til en be­stemt et­ni­ci­tet el­ler kul­tur,« skrev hun i et op­slag på Fa­ce­book i går.

An­dre ad­va­rer dog imod det syns­punkt. Så­le­des skrev cand.mag. Ca­mil­la Paa­ske Hjort Ki­il på ber­ling­s­ke.dk føl­gen­de:

»At den chi­ka­ne af kvin­der i det of­fent­li­ge rum, der i år­ti­er har pla­get mel­le­møst­li­ge og nord­afri­kan­ske lan­de nu er kom­met til Eu­ro­pa, kan kun over­ra­ske de blin­de og dø­ve. De un­ge ma­end, der er van­dret her­op på de eu­ro­pa­ei­ske mo­tor­ve­je, har ik­ke ef­ter­ladt de­res syn på kvin­der og seksu­a­li­tet i hjem­lan­det.«

Se­ne­re på­pe­ge­de hun, at dan­ske fe­mi­ni­ster helt und­la­der at be­ska­ef­ti­ge sig med den her udfordring.

Den dan­ske jour­na­list He­len Ha­jjaj me­ner og­så, at der er et sa­er­skilt pro­blem. Hun op­le­ve­de seksu­el chi­ka­ne fra ara­bi­ske ma­end, da hun som tid­li­ge­re va­ert på DR2 Ud­land i 2011 op­holdt sig på Ta­hrir­Plad­sen i den egyp­ti­ske ho­ved­stad Kairo i kølvan­det på det ara­bi­ske for­år. Her op­le­ve­de hun, hvor­dan ma­end umo­ti­ve­ret chi­ka­ne­re­de hen­de ved at be­rø­re hen­de. Om­rin­get »Det, der er sket i Köln, er me­get va­er­re end det, jeg op­le­ve­de. Og jeg tror, at al­le kvin­der, der er ble­vet uøn­sket be­rørt, kan sa­et­te sig ind i, hvad det er for en angst, man fø­ler, når der står så stor en grup­pe om­kring en. Det må ha­ve va­e­ret så for­fa­er­de­ligt. Jeg var et sted, hvor jeg vid­ste, at der var en risiko. Det har de, der holdt nytår i Köln, ik­ke haft no­gen mu­lig­hed for at vi­de,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

»Og spør­ger du mig di­rek­te, om jeg kun­ne fo­re­stil­le mig, at det var ty­ske, dan­ske el­ler sven­ske ma­end, der gjor­de det sam­me, så er sva­ret nej. På in­gen må­de. Så ja, vi har et pro­blem med nog­le mus­lim­ske ma­ends kvin­de­syn.«

KÖLN-SA­GEN

Nytår­s­af­ten blev kvin­der i Köln ud­sat for grove seksu­el­le kra­en­kel­ser, trus­ler og ty­ve­ri af grup­per af yn­gre ma­end af uden­land­sk her­komst. Epi­so­den har ry­stet Tys­kland og har og­så skabt de­bat om køn­skul­tur i Dan­mark. Iføl­ge Ritzau an­kom 1.000 un­ge til om­rå­det ved Kölns dom­kir­ke i sto­re grup­per. De hav­de til­sy­ne­la­den­de en klar hen­sigt om at fo­re­ta­ge angreb på kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.