Sy­ge­be­søg end­te i trus­ler og knip­pelslag

BT - - NYHEDER -

PÅ KOGEPUNKTET tru­en­de over for po­li­ti­et. Det re­sul­te­re­de i, at po­li­ti­et var nødsa­get til at til­de­le dem nog­le slag med sta­ven. Og ef­ter no­gen tid fik vi dem ud der­fra,« si­ger vagt­che­fen.

Til Jyl­lands-Po­sten op­ly­ser po­li­ti­et, at grup­pens med­lem­mer har an­den et­nisk her­komst end dansk, men er fra ’en per­son­kreds, vi nor­malt ik­ke for­ven­ter bal­la­de fra’.

Fle­re måt­te ef­ter­føl­gen­de en tur i aku­t­mod­ta­gel­sen for at få be­hand­ling for af­va­er­ge­ska­der som føl­ge af knip­pelsla­ge­ne.

Her op­stod der igen uro, men samt­li­ge, der hav­de be­hov for at bli­ve til­set, blev det, op­ly­ser Sla­gel­se Sy­ge­hus.

Selv om en sag som den fra Sla­gel­se, hvor så stor en grup­pe men­ne­sker tru­er per­so­na­let, er et sa­er­syn, ser for­mand for de sy­ge­hus­an­sat­tes øver­ste or­ga­ni­sa­tion FTF Ben­te Sor­gen­frey epi­so­den som et bil­le­de på en sti­gen­de ten­dens. Me­re vold »Vi har op­le­vet me­re vold og fle­re trus­ler, for der er min­dre tid til den en­kel­te. Det er og­så, når folk er be­ru­se­de el­ler lig­nen­de, men det hand­ler of­te om en stør­re travlhed, der fø­rer til fru­stra­tio­ner,« si­ger hun.

I kølvan­det på epi­so­den lo­ve­de ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) at ska­er­pe straf­fen for den­ne ty­pe ad­fa­erd. Pind vil dog ik­ke ud­dy­be, hvad en ska­er­pet straf vil in­de­ba­e­re, blot at det sker, når han vars­ler, at en så­kaldt respekt­pak­ke kom­mer in­den for en må­ned.

Til Ritzau si­ger Pind: »Det kan jeg ik­ke si­ge no­get om. Det kom­mer i for­bin­del­se med pra­e­sen­ta­tio­nen af den sam­le­de pak­ke, som kom­mer in­den for en må­ned.«

Sent i af­tes blev to ma­end og en kvin­de sig­tet af po­li­ti­et ef­ter kon­flik­ten på Sla­gel­se Sy­ge­hus.

Yder­li­ge­re en per­son vil bli­ve sig­tet, når po­li­ti­et fin­der frem til ved­kom­men­de, si­ger Kurt G. Ni­el­sen fra lo­kal­po­li­ti­et i Sla­gel­se. De vil­le ik­ke hø­re ef­ter, og de var tru­en­de over for po­li­ti­et. Det re­sul­te­re­de i, at po­li­ti­et var nødsa­get til at til­de­le dem nog­le slag med sta­ven

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.