Mo­gens Jen­sen vil kla­ge over ud­vis­ning af Ma­ri­us

BT - - NYHEDER -

SUPERSTUDENTEN Mo­gens Jen­sen (S) ag­ter at kla­ge til Fol­ke­tin­gets for­mand over In­ger Støj­berg i sa­gen om ud­vis­nin­gen Ma­ri­us You­bi fra Ca­mero­un. Mo­gens Jen­sen hav­de bedt mi­ni­ste­ren om en re­de­gø­rel­se i sa­gen, men In­ger Støj­berg hen­vi­ser i ste­det til et svar, hun har gi­vet til et an­det fol­ke­tings­med­lem i sa­gen.

Ma­ri­us You­bi blev sid­ste år land­skendt som den ud­vi­ste 12-tals­stu­de­ren­de. I de­cem­ber kom det frem, at han hav­de be­gå­et den for­bry­del­se at ar­bej­de me­re end de til­lad­te 15 timer om ugen som ren­gø­rings­as­si­stent, så han kun­ne fi­nan­si­e­re sit in­ge­ni­ør­stu­die på Aar­hus Uni­ver­si­tet i Her­ning.

Trods pro­te­ster, over 18.000 un­der­skrif­ter og en de­mon­stra­tion i Her­ning lyk­ke­des det ik­ke at aen­dre ud­vis­nin­gen, og i går blev superstudenten sendt ud af Dan­mark.

»Jeg har få­et en lang na­e­se. Jeg me­ner ik­ke, at det er en respekt­fuld må­de at be­hand­le Fol­ke­tin­get på, når der er ta­le om en al­vor­lig per­sonsag, der har sto­re kon­se­kven­ser for men­ne­sker, der er stor fol­ke­lig in­ter­es­se om­kring. Der må mi­ni­ste­ren sim­pelt­hen le­ve­re det, hun selv lover, og det har hun ik­ke gjort. Og der­for er min mu­lig­hed at kla­ge til Fol­ke­tin­gets for­mand over den her pro­ces,« si­ger Mo­gens Jen­sen til DR P4 Midt & Vest.

»Jeg er ri­me­lig op­pe at kø­re. Jeg har ik­ke op­le­vet no­get lig­nen­de i de 10 år, jeg har sid­det i Fol­ke­tin­get, og jeg ag­ter hel­ler ik­ke at fin­de mig i det,« si­ger Mo­gens Jen­sen til DR P4 Midt & Vest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.