’ ’

BT - - DEBAT -

DE HAR VALGT

DET ER ET

Of­test står det ta­to­ve­ret henover ryg­gen på dem, at de øn­sker at fort­sa­et­te de­res kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne

ik­ke at ta­ge imod til­bud­det, som sam­fun­det stil­ler til rå­dig­hed, om at bli­ve en del af et exit­pro­gram. Der­for vil jeg hel­le­re ha­ve dem sid­den­de i fa­engs­ler­ne end at ha­ve dem på ga­der­ne, hvor de kan be­gå for­ny­et kri­mi­na­li­tet og ska­be ut­ryg­hed. Rets­sik­ker­he­den ga­el­der og­så for lovly­di­ge bor­ge­re, og jeg me­ner, at det stri­der imod rets­fø­lel­sen. Det hand­ler ik­ke kun om rets­sik­ker­hed for den ind­sat­te, men og­så om rets­sik­ker­hed for re­sten af den dan­ske be­folk­ning, der godt kan over­hol­de love og reg­ler.

hårdt red­skab at ta­ge i brug, men vi er nødt til at er­ken­de, at vi har at gø­re med nog­le hård­kog­te kri­mi­nel­le, der af­slog sam­fun­dets hånds­ra­ek­ning. Jeg er ik­ke sik­ker på, at det får dem ud af kri­mi­na­li­tet, men det sik­rer, at de ik­ke kan be­gå kri­mi­na­li­tet. Og så kan det gi­ve et øget in­ci­ta­ment til at va­el­ge exit-pro­gram­mer­ne, der kan få dem ud af kri­mi­na­li­tet.

få et for­hånds­ud­sagn om, hvor­vidt man be­fin­der sig på den rig­ti­ge si­de af gra­en­sen for men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Men mi­ni­ste­ri­et har en for­plig­tel­se til at ef­ter­se, hvor­vidt man over­hol­der men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Og det er net­op der­for, at Sø­ren Pind si­ger, at han vil ta­en­ke sig om, in­den han ud­sen­der ro­ck­er­ban­de­pak­ken – for at sik­re sig, at pak­ken ik­ke gi­ver ef­ter­føl­gen­de pro­ble­mer.

SOM JEG SER

MAN KAN AL­DRIG

det, er der to mu­lig­he­der. Den ene er, at vi i hø­je­re grad be­nyt­ter mu­lig­he­den i straf­fe­loven om, at Kri­mi­nal­forsor­gen som et vil­kår for prø­ve­løsla­del­se af ro­ck­e­re kan fastsa­et­te, at den døm­te ik­ke må op­sø­ge an­dre ro­ck­e­re. Den an­den mu­lig­hed er, at man la­ver en lova­en­dring. I den for­bin­del­se har Sø­ren Pind ud­talt, at han ger­ne aen­drer lov­giv­nin­gen, men at man fort­sat skal respek­te­re de for­plig­tel­ser Dan­mark har – og­så in­ter­na­tio­nalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.