Sun­ni- og shi­a­kon­flik­ten

Sau­di-Ara­bi­en og Iran er som pest og ko­le­ra for mus­li­mer, for beg­ge lan­de er fun­da­men­ta­li­sti­ske

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Den diplo­ma­ti­ske kri­se mel­lem Sau­di-Ara­bi­en og Iran, der li­ge er ble­vet op­trap­pet, er virkelig far­lig og va­erd at hol­de øje med. Kri­sen op­stod som føl­ge af nog­le hen­ret­tel­ser fo­re­ta­get i Sau­di- Ara­bi­en, hvor Iran pro­teste­re­de og sat­te spørgs­måls­tegn ved rets­for­hol­det ved hen­ret­tel­ser­ne. Det på trods af at Iran er li­ge så slem til at hen­ret­te folk og ik­ke bur­de la­de Sau­di-Ara­bi­en no­get hø­re. KIG­GER MAN KY­NISK på det, kun­ne man si­ge, at Sau­di-Ara­bi­en og Iran er som pest og ko­le­ra for mus­li­mer, for beg­ge lan­de er fun­da­men­ta­li­sti­ske og byg­ger på sha­ria-lov­giv­ning. Det er i vir­ke­lig­he­den sva­ert at hol­de med no­gen af dem, og fort­sa­et­ter man den ky­ni­ske tan­ke­gang, kun­ne man fri­stes til at sy­nes, at de to lan­de ba­re skul­le ha­ve lov til at sli­de hin­an­den ned, for de bi­dra­ger ik­ke med ret me­get po­si­tivt, men ba­re kon­flik­ter. MEN MAN KAN ik­ke la­de dem sli­de hin­an­den, for­di de hver for sig er do­mi­ne­ren­de fo­re­gang­sland in­den for is­lam. Sau­di Ara­bi­en er sunni­mus­li­mer­nes mest to­ne­an­gi­ven­de land, hvor Iran er shia-mus­li­mer­nes knu­de­punkt. Det vil si­ge, at en kon­flikt mel­lem de to lan­de ik­ke er iso­le­ret til kun at va­e­re imel­lem dem, men vil ind­dra­ge al­le ver­dens mus­lim­ske lan­de – hvil­ket er in­tet min­dre end 55 styk. Det­te hand­ler med an­dre ord ik­ke kun om en kon­flikt mel­lem to lan­de, men om en kon­flikt mel­lem de to største gre­ne in­den for is­lam – sun­ni og shia. SUN­NI- OG SHIA-KON­FLIK­TEN har ek­si­ste­ret li­ge si­den pro­fe­ten Muham­meds død, for­di der op­stod ue­nig­hed om, hvem der skul­le va­e­re Muham­meds ef­ter­føl­ger. Det­te med­før­te op­de­lin­gen af is­lam i sun­ni og shia, og de ret­nin­ger har med ti­den ud­vik­let hver sin te­o­lo­gi. Men i lange pe­ri­o­der af hi­sto­ri­en har der va­e­ret lagt låg på en di­rek­te kon­flikt. Desva­er­re har den sy­ri­ske bor­ger­krig gi­vet sun­ni-shia kon­flik­ten en form for re­na­es­san­ce, for­di den sy­ri­ske pra­esi­dent As­sads form for is­lam, alawis­me, bli­ver be­trag­tet som en del af shia-is­lam. Der­for har As­sads ta­et­te­ste al­li­e­re­de ef­ter Rusland va­e­ret shia-mus­li­mer (Hiz­bol­lah, Iran og den shi­amus­lim­ske re­ge­ring i Bag­dad). HIDTIL HAR DEN nu­va­e­ren­de kon­flikt mel­lem sau­di­er­ne og ira­ner­ne fo­re­gå­et pr. sted­fortra­e­der i Sy­ri­en.

Na­ser Kha­der, Det sam­me har gjort sig ga­el­den­de i Ye­men, hvor de to lan­de og­så er op­pe mod hin­an­den in­di­rek­te. Men den se­ne­ste kon­flikt har med­ført en di­rek­te kon­fron­ta­tion, og det kan in­vol­ve­re de an­dre mus­lim­ske lan­de.

PANELET Det hand­ler ik­ke kun om en kon­flikt mel­lem to lan­de, men om en kon­flikt mel­lem de to største gre­ne in­den for is­lam

JEG HAR TID­LI­GE­RE talt om, at den sy­ri­ske bor­ger­krig kan bli­ve be­gyn­del­sen på en 30 års krig mel­lem sun­ni­og shia-is­lam, og jeg me­ner, vi nu kan va­e­re in­de i en ny fa­se af net­op den kon­flikt. Det er ik­ke set så ty­de­ligt før. Man er be­gyndt at an­gri­be hin­an­den på et te­o­lo­gisk plan og for­sø­ger at kon­ver­te­re den an­den grup­pe over til sin egen med pen­ge fra hen­holds­vis Sau­di-Ara­bi­en og Iran. Sam­ti­dig har iran­ske de­mon­stran­ter an­gre­bet den sau­di­a­ra­bi­ske am­bas­sa­de i Te­he­ran, og fle­re af Sau­di-Ara­bi­ens al­li­e­re­de har af­brudt de­res diplo­ma­ti­ske for­bin­del­se med Iran. AT TO SÅ vig­ti­ge lan­de som Sau­diAra­bi­en og Iran kom­mer ud i åben kon­flikt, er der­for enormt far­ligt og kan desva­er­re bli­ve år­sa­gen til en glo­bal kon­flikt mel­lem sun­ni- og shia-is­lam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.