LE­VER LA­EN­GE­RE

BT - - SUNDHED -

A-men­ne­sker våg­ner ty­pisk tid­ligt om mor­ge­nen og går tid­ligt i seng. De er of­test me­get fri­ske om mor­ge­nen og tri­ves bedst med da­g­ar­bej­de. A-men­ne­sker sover ge­ne­relt me­re i lø­bet af ugen end B-men­ne­sker, der til gen­ga­eld kom­pen­se­rer for ’ef­ter­sla­e­bet’ ved at sove for­holds­vis me­re i we­e­ken­den. Ca. 39 pct. af dan­sker­ne til­hø­rer den­ne grup­pe. B-men­ne­sker vil hel­le­re sove la­en­ge og va­e­re la­en­ge op­pe, in­den de går i seng. De er of­te in­dad­vend­te om mor­ge­nen og bru­ger snooze-knap­pen ind­til fle­re gan­ge. De tri­ves godt i skif­te­holds­ar­bej­de. Ca. 18 pct. af dan­sker­ne til­hø­rer den­ne grup­pe. C-men­ne­ske? Der fin­des og­så en grup­pe, som hver­ken til­hø­rer A- el­ler B-grup­pen, som ik­ke er indstil­let på at gå tid­ligt el­ler sent i seng. Den­ne grup­pe ud­gør ca. 43 pct. Er du tra­et, ir­ri­ta­bel, har stør­re ap­pe­tit og har sva­ert ved at kon­cen­tre­re dig? Må du ka­em­pe dig ud af søv­nen, når va­ek­k­eu­ret rin­ger, og er du pres­set på ener­gi og over­skud de før­ste våg­ne mi­nut­ter? Dø­ser du hen i lø­bet af da­gen, når op­ga­ver­ne bli­ver for ens­for­mi­ge, og fø­ler du, at du kan fal­de i søvn når og hvor som helst? Kan du sva­re ja til al­le tre spørgs­mål, får du for­ment­lig ik­ke nok søvn, og du bør se di­ne søvn­møn­stre ef­ter i søm­me­ne. Søvn­for­ske­re me­ner, at de fle­ste har be­hov for 7-8 ti­mers søvn. Men det va­ri­e­rer fra per­son til per­son, hvor man­ge timer man har brug for for at kun­ne fun­ge­re godt. Kva­li­te­ten af søv­nen be­ty­der me­re end kvan­ti­te­ten. Hvis du ik­ke sover dybt og ro­ligt, vil du va­e­re ma­er­ket af søvnun­der­skud na­e­ste dag. Tag kost­tilskud tid­ligt Gu­a­ra­na, gin­seng og B-12 vi­ta­min er nog­le af de kost­tilskud, der kan vir­ke opkvik­ken­de og der­med ha­ve ne­ga­tiv ind­virk­ning på din søvn. Tag dem der­for om mor­ge­nen i ste­det for om af­te­nen.

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

På BT PLUS fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på bt.dk/plus

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.