7GODE

RÅD – FÅ STYR PÅ DIN DØGN­RYT­ME

BT - - SUNDHED -

Drop mid­dag­slur

Sluk ly­set

Før dag­bog

Hold igen med kaf­fe

Fa­er­re gen­stan­de

En lur midt på da­gen kan for­styr­re dit in­dre ur. Der­for skal du for­sø­ge at sove om nat­ten og va­e­re vå­gen om da­gen. Har du sva­ert ved at fal­de i søvn, kan du evt. la­e­se en bog, ta­ge et varmt bad el­ler la­e­re en af­spa­en­dings­tek­nik, som le­der dig over i søv­nen. Gå i seng og stå op på re­gel­ma­es­si­ge tids­punk­ter. Søvn­hor­monet me­la­to­nin ud­skil­les kun i mør­ke, og me­get lys for­styr­rer hor­mon­pro­duk­tio­nen, som sik­rer en genop­byg­gen­de søvn. Hold dig fra tv- og com­pu­ter før sen­ge­tid. In­si­ste­rer du på at se på en tab­let el­ler smartp­ho­ne, så over­vej at in­stal­le­re den gra­tis app f.lux. Den to­ner ska­erm­ly­set over i søvn­ven­li­ge oran­ge to­ner Er du i tvivl om, hvor­vidt du sover igen­nem hver nat, kan en søvn­dag­bog hja­el­pe. Den kan f.eks. in­de­hol­de in­for­ma­tion om, hvor­når du faldt i søvn, hvor of­te du våg­ner hver nat, hvor tra­et du er i lø­bet af da­gen mv. Før dag­bo­gen i en uges tid for at af­da­ek­ke di­ne søvn­møn­stre. Drik ik­ke kof­fe­in­hol­dig kaf­fe in­den sen­ge­tid – den vir­ker op­fri­sken­de og ha­em­mer din pro­duk­tion af søvn­hor­monet me­la­to­nin, der får dig til at sove fre­de­ligt. Selv få gen­stan­de kan på­vir­ke din søvn, så den bli­ver me­re over­fla­disk. Gem der­for vi­nen til we­e­ken­den, hvor du kan sove la­en­ge og der­med kom­pen­se­re for al­ko­ho­lens ne­ga­ti­ve ind­virk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.