Pan­dora vi­ser mil­li­ard­frem­gang

BT - - NYHEDER -

Pan­dora, det me­get om­bru­ste børsno­te­re­de smyk­ke­sel­skab, kan frem­vi­se so­li­de re­sul­ta­ter for 2015. Det gør sel­ska­bet i et fo­re­lø­bigt regn­skab, der er sendt til fonds­bør­sen onsdag af­ten.

Iføl­ge regn­ska­bet har Pan­dora om­sat for 16,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2015 – 5,2 mil­li­ar­der kro­ner me­re end i 2014. Det er en stig­ning på om­kring 40 pro­cent år til år. Pan­doras rig­ti­ge regn­skab kom­mer som plan­lagt 9. fe­bru­ar.

Den sa­e­son­kor­ri­ge­re­de ar­bejds­løs­hed faldt iføl­ge Danmarks Sta­ti­stik med 1.100 fuld­tids­per­so­ner fra ok­to­ber til novem­ber til 119.000, sva­ren­de til 4,5 pro­cent. Brut­to­le­dig­he­den om­fat­ter dag­pen­ge- og kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, der en­ten er uden job el­ler er ak­ti­ve­re­de. Net­to­le­dig­he­den fås ved at sor­te­re de ak­ti­ve­re­de fra, og den var i novem­ber 98.200, sva­ren­de til 3,7 pro­cent.

For­bru­ger­rå­det Ta­enk har meldt 36 pro­duk­ter til myn­dig­he­der­ne for at in­de­hol­de det for­bud­te og po­ten­ti­elt kra­eft­frem­kal­den­de kon­ser­ve­rings­mid­del PHMB.

Stof­fet har va­e­ret for­budt i per­son­li­ge ple­je­pro­duk­ter som cre­mer og lo­tions i et år og er mista­enkt for bl.a. at kun­ne ska­de ar­ve­an­la­eg og fo­stre.

Al­li­ge­vel står pro­duk­ter med stof­fet iføl­ge Ta­enk fort­sat på hyl­der­ne hos apo­te­ker, su­per­mar­ke­der og i blandt an­det storma­ga­si­net Ma­ga­sin.

For­bru­ger­rå­det Ta­enk fin­der det ’sta­er­kt kri­tisa­belt’, at sto­re virk­som­he­der som L’Oréal ik­ke over­hol­der for­bud­det. Kos­me­tik­gi­gan­ten står iføl­ge Ta­enk bag 14 af de 36 pro­duk­ter, som er ble­vet meldt til Ke­mi­ka­lie­in­spek­tio­nen un­der Mil­jøsty­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.