Få den bed­ste bank

BT - - FORBRUG -

RYD OP I FI­NAN­SER­NE fra se­ni­o­r­ø­ko­nom i For­bru­ger­rå­det Ta­enk Mor­ten Bruun Pe­der­sen. Og så skal vi stil­le krav til os selv.

»Er god rå­d­giv­ning kun, hvis man får ret? Det kan man spør­ge sig selv om. Go­de råd er nem­lig og­så, når ban­ken si­ger fra - må­ske det vi­ser det sig at va­e­re et råd for li­vet ik­ke at ta­ge det lån,« si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen og til­fø­jer, at kun­der og­så skal vi­de, hvad de vil - og und­gå at sy­nes, at ban­ken er tå­be­lig, hvis ik­ke man får lov til at lå­ne til det nye køk­ken, som man hav­de sat na­e­sen op ef­ter.

En dug­frisk un­der­sø­gel­se fra Vox­me­ter vi­ser, at Ar­bej­der­nes Lands­bank lø­ber med før­ste­plad­sen som mest po­pu­la­e­re bank, mens ma­sto­don­ten Dan­ske Bank må nø­jes med en na­est­sid­ste plads. Kun fa­e­rø­ske Bank­n­or­dik, der har over­ta­get re­ster­ne af den krak­ke­de Ama­ger­ban­ken, har la­ve­re kun­de­til­freds­hed.

Og iføl­ge Chri­sti­an Stjer, di­rek­tør i Vox­me­ter, er det fak­tisk kun hver fem­te, der vil an­be­fa­le sin bank til an­dre.

»Det er et ud­tryk for, om man har haft en po­si­tiv op­le­vel­se med sin bank, som er så sta­erk, at man sy­nes, der er grund til at snak­ke om op­le­vel­sen med ven­ner og kol­le­ger,« si­ger Chri­sti­an Stjer til Ritzau. Enk­le løs­nin­ger Men hvor­dan fin­der man så den ret­te bank?

»Man­ge har gla­e­de af de di­gi­ta­le løs­nin­ger, for det har gjort hver­da­gen nem­me­re for folk. Vi vil ha­ve enk­le løs­nin­ger, som vi kan gen­nem­skue og let­te hver­da­gen. Hold det sim­pelt. Vi kom­mer ik­ke i ban­ker­ne, som vi gjor­de tid­li­ge­re - men når vi så bru­ger den fy­sisk bank i dag, for­ven­ter vi at bli­ve mødt af rå­d­gi­ve­re med kom­pe­ten­cer. Vi­den og ud­da­nel­se, men og­så ev­nen til at sa­et­te sig ind i kun­dens pro­blem­stil­ling,« si­ger Mor­ten Bruun Pe­der­sen.

Se­ni­o­r­ø­ko­no­men un­der­stre­ger, at der er po­si­ti­ve op­le­vel­ser med re­elt ind­hold, der ryk­ker no­get, og dem vi skal la­eg­ge va­egt på. De gør folk gla­de for ban­ken og gi­ver lyst til at an­be­fa­le den til an­dre. Den sti­gen­de di­gi­ta­li­se­ring er po­pu­la­er, men til de sto­re be­slut­nin­ger om hu­slån og pen­sions­op­spa­ring er der sta­dig brug for rå­d­giv­ning un­der fi­re øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.