GUIDE:

BT - - FORBRUG -

Nog­le fal­der igen­nem og er uansvar­li­ge, men fler­tal­let er me­get in­ter­es­se­re­de i at få styr på øko­no­mi­en. Men er man uansvar­lig ved­rø­ren­de sin øko­no­mi, skal man ik­ke til­by­des en kas­se­kre­dit. Vil man der­i­mod ger­ne ar­bej­de med sin øko­no­mi på en for­nuf­tig må­de, kan den rig­ti­ge bank hja­el­pe godt på vej og vi­se, hvor nemt det kan gø­res. F.eks. hvil­ke lån der er for­nuf­ti­ge fremad­ret­tet, og hvor me­get man bør ha­ve i op­spa­ring - man­ge vil jo ger­ne kun­ne kø­be lej­lig­hed på et tids­punkt. Så tag en sam­ta­le med din bank og gør brug af rå­d­giv­nin­gen. På den må­de får ban­ken og­så mu­lig­hed for at gi­ve et godt ind­tryk - og det glem­mer de un­ge ik­ke.

Her be­gyn­der man at ta­le hus, børn og kan må­ske og­så se frem til en me­re an­strengt øko­no­mi - det er nog­le dy­re år. Der er det vig­tigt, at ban­ken går ind og hja­el­per ved at gi­ve so­li­de råd. At ban­ken sør­ger for, at man af­vik­ler ga­eld i ste­det for at sup­ple­re med pen­sions­op­spa­ring i ban­ken. Og hvis man står over for et hus­køb, skal man hu­ske ik­ke at bru­ge al­le pen­ge på køb/salg og sel­ve flyt­nin­gen. Så køb et hus, I vil bli­ve bo­en­de i. God rå­d­giv­ning i den­ne al­ders­grup­pe vil bli­ve hu­sket, for det er en pe­ri­o­de, hvor man­ge må­ske har en høj ind­ta­egt - men og­så sto­re ud­gif­ter. Og der skal tra­ef­fes sto­re be­slut­nin­ger.

Der be­gyn­der man at ta­en­ke på, at man har spa­ret op og har et hus, hvor ga­el­den er be­talt ned. Der er man­ge, der er skuf­fe­de over mid­ler, de ik­ke kan få af­kast på. Det skal ik­ke va­e­re for smart, men hvis man kan få go­de råd om, hvor­dan man kom­mer der­fra og over i pen­sion­s­tilva­e­rel­sen, vil det gav­ne man­ge. Hav fo­kus på, hvor­dan du spa­rer ned el­ler gea­rer ned. F.eks. mel­der der sig spørgs­mål om hu­set - og om man skal bru­ge fri­va­er­di el­ler pen­sions­ord­ning først. Det kan go­de bank­rå­d­gi­ve­re hja­el­pe med at for­stå - og må­ske be­slut­te. Den­ne al­ders­grup­pe går en pe­ri­o­de i mø­de, hvor mid­ler­ne er min­dre, og det er vig­tigt at vi­de, hvor­dan man gør det bedst. Og har man va­e­ret (til­freds) kun­de i man­ge år i sam­me bank, er man loy­al. So­lid bank­rå­d­giv­ning gi­ver kun­der for li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.