Stil krav til din bank

BT - - FORBRUG -

FÅ BED­STE PRIS Gør dig selv en tjeneste ved at tjek­ke di­ne bankaf­ta­ler og få nye til­bud. Det er nem­lig langt nem­me­re at skif­te bank, end man­ge tror. Tal fra Kon­kur­ren­ce-og For­bru­ger­sty­rel­sen vi­ser, at det for 70 pct. af banks­kif­te­ne ta­ger un­der fem timer. Og i stør­ste­delen af til­fa­el­de­ne kan man få ban­ken til at gø­re alt ar­bej­det.

Det nyt­ter da og­så for langt stør­ste­delen, der en­der med at skif­te bank, at få en bed­re pris el­ler bed­re ydel­se, for­kla­rer Mar­tin Nyvang, kon­tor­chef i Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen.

»Me­re end halv­de­len af bank­kun­der­ne har slet ik­ke for­søgt at la­ve en for­hand­ling med de­res bank. Så der er stort po­ten­ti­a­le i for­hold til at hen­te pen­ge og få bed­re af­ta­ler. Man­ge kun­der er gla­de de­res bank­rå­d­gi­ver og vil der­for ik­ke skif­te, men det er vig­tigt at va­e­re op­ma­er­k­som på, hvor­når det er rå­d­giv­ning, og hvor­når det er salg. Ban­ken er der for at tje­ne pen­ge,« si­ger Mar­tin Nyvang.

Kon­tor­che­fens råd ly­der der­for, at man i hvert fald én gang om året bør tjek­ke, om man kan få en bed­re pris i en an­den bank. Og tag altid fat i me­re end én bank, når du skal ha­ve nyt lån el­ler an­den ydel­se.

»Gå ind i en kon­kur­re­ren­de bank og bed dem kig­ge på bankaf­ta­len og gi­ve et til­bud - på den må­de er det ban­ken, der gør he­le ar­bej­det for dig. Du kom­mer blot med for­vent­nin­ger­ne og be­ho­vet,« si­ger Mar­tin Nyvang, der an­be­fa­ler, at man ek­sem­pel­vis skal spør­ge ind til de skjul­te ge­by­rer, så der er fuldt over­blik over, hvad der skal be­ta­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.