TRE TID­LI­GE­RE X FA­CTOR-VIN­DE­RE

BT - - KULTUR -

HVAD BLEV DER AF DEM

20. 2008: Mar­tin 2009: Lin­da An­drews 2010: Tho­mas Ring 2011: Sa­rah 2012: Ida 2013: Chre­sten 2014: Ant­ho­ny Jas­min 2015: Emi­lie Est­her 2016: ?????

Med sko­v­mands­skjor­te, ka­sket og et ro­ligt, ve­stjysk sind sang Chre­sten Falck Dam­borg sig til en vin­der­ti­tel i X Fa­ctor 2013. Tre år ef­ter drøm­mer han sta­dig om even­tyr og mu­sik, men det er ik­ke no­get, der kom­mer af sig selv, er­fa­rer han. Det stod hver­ken skre­vet i stjer­ner­ne el­ler krystal­kug­ler­ne, at den den­gang 25-åri­ge Chre­sten vil­le lø­be med X Fa­ctor-sej­ren ved showets be­gyn­del­se i 2013. Ik­ke de­sto min­dre vandt han det he­le i Boxen i Her­ning. Selv­om glim­mer, ram­pe­lys og gla­mour al­drig bli­ver ve­stjy­dens ynd­lings­sang, var det en fan­ta­stisk op­le­vel­se. »Det har na­er­mest aen­dret alt. Jeg var slet ik­ke klar over, at jeg kun­ne no­get i den stil, in­den jeg stil­le­de op. Det har gi­vet mig en tro på, at hvis jeg vil, kan jeg la­ve mu­sik,« forta­el­ler han til BT. Kort ef­ter fi­na­len flyt­te­de Chre­sten til­ba­ge til Ba­ek­marks­bro for at pu­ste ud. Han genop­tog sit ar­bej­de på va­er­k­tøjs­fa­brik­ken, den­ne gang dog kun tre da­ge om ugen, så han kun­ne fo­ku­se­re på det de­butal­bum, der er en del af pra­e­mi­en ved at vin­de det fol­ke­el­ske­de ta­lents­how. Al­bum­met ’Wan­der­lust’ ud­kom året ef­ter, og den mu­si­kel­sken­de vin­der fik i den grad sat sit pra­eg på det, ef­ter­som han selv skrev samt­li­ge tek­ster. Tre år ef­ter sin X Fa­ctor-sejr kan 28-åri­ge Chre­sten se til­ba­ge på ti­den og drøm­me­ne, der ind­led­te det he­le. En even­tyr­lyst og en drøm om at prø­ve nog­le gra­en­ser af og kom­me ud og op­le­ve no­get. »Jeg har ik­ke la­vet de helt vil­de krums­pring i mit liv, og det var nok det, der skab­te ly­sten. Det var over­va­el­den­de og fuld­sta­en­dig sur­re­a­li­stisk for mig at vin­de. I bund og grund er det de sam­me drøm­me, jeg har i dag,« si­ger han. FOTO: BAX LIND­HARDT Det er kun gan­ske få måneder si­den, den den­gang 15-åri­ge Emi­lie Est­her vandt den ot­ten­de ud­ga­ve af X Fa­ctor. Men al­li­ge­vel er der sket me­get si­den fi­na­len 27. marts 2015. No­gen­lun­de sam­ti­dig med fi­na­len ud­gav hun num­me­ret ‘Un­di­scove­red’, som røg op på en før­ste­plads på iTu­nes og se­ne­re modt­og Guld-cer­ti­fi­ce­ring. Få måneder ef­ter rej­ste Emi­lie Est­her til Los An­ge­les, hvor hun sam­men med sin men­tor fra X Fa­ctor, Re­mee, ind­spil­le­de med den be­røm­te pro­du­cer RedO­ne. Det kom der num­me­ret ‘Inesca­pab­le’ ud af. Num­me­ret er i skri­ven­de stund ble­vet spil­let over 170.000 gan­ge på Youtu­be. Det er og­så ble­vet til en ep for Emi­lie Est­her. Den ud­kom i ok­to­ber 2016 og hav­de nav­net ’Ra­re’. Og som top­pen på kran­se­ka­gen fik Emi­lie Est­her lov til at op­var­me for sel­ve­ste Ky­lie Mi­nogue, da stjer­nen gav kon­cert i Aal­borg i ju­ni. Men selv­om det er ved at va­e­re lidt tid si­den, så fyl­der X Fa­ctor sta­dig me­get for 2015-vin­de­ren. »X Fa­ctor var den fe­de­ste pe­ri­o­de i mit liv. Jeg kun­ne al­le­re­de ma­er­ke det fra boo­tcam­pen, hvor jeg mød­tes med de an­dre, som og­så el­ske­de mu­sik. Det var helt fan­ta­stisk at ha­ve mu­sik som sin hver­dag. Og det var jo na­e­sten et fuld­tids­ar­bej­de. Det var hårdt, men og­så sjovt at ar­bej­de med mu­sik hver dag,« forta­el­ler nu 16-åri­ge Emi­lie Est­her til BT. På fle­re må­der end én har X Fa­ctor be­ty­det me­get for Emi­lie Est­her. Det har va­e­ret med til at sky­de gang i en mu­sik­kar­ri­e­re. Men det har og­så be­ty­det me­get for hen­des per­son­li­ge ud­vik­ling. »X Fa­ctor har aen­dret mig som per­son. Jeg er me­get me­re mig selv ef­ter X Fa­ctor. Og jeg hvi­ler me­get me­re i mig selv,« si­ger Emi­lie Est­her. FOTO: SA­RA GANGSTED

2008 var før­ste gang, X Fa­ctor fandt vej til dansk tv, ind i de dan­ske stu­er og he­le vej­en ind i dan­sker­nes hjer­ter. In­tet min­dre end 2,2 mil­li­o­ner dan­ske­re så den før­ste fi­na­le, hvor den ba­re 15-åri­ge Mar­tin Hedegaard løb med sej­ren. Ef­ter­føl­gen­de blev Mar­tins de­butal­bum ’Show the Wor­ld’ en ka­em­pe suc­ces med 90.000 solg­te ek­sem­pla­rer, hvil­ket er helt i top­pen for en dansk X Fa­ctor-vin­der. Men ik­ke la­en­ge ef­ter for­svandt Mar­tin, som hur­tigt hav­de få­et nav­net X Fa­ctor Mar­tin i fol­kemun­de, ud af ram­pe­ly­set i en år­ra­ek­ke, hvor han na­er­mest blev glemt. Det var li­ge ind­til ef­ter­å­rets 2015-ud­ga­ve af P3 Guld, hvor Mar­tin, nu 23 år, plud­se­lig duk­ke­de op fra skyg­ger­ne i bå­de kar­ri­e­re­ma­es­sig for­stand, men og­så helt bog­sta­ve­ligt på sce­nen og eks­plo­de­re­de ind på den dan­ske mu­siks­ce­ne med det nye pro­jekt Sa­veus, som Mar­tin hav­de ar­bej­det på si­den 2013. Num­me­ret ’Le­vi­ta­te Me’, som Mar­tin frem­før­te til P3 Guld, blev om­gå­en­de et ka­em­pe hit, og i da­ge­ne ef­ter blev klip­pet fra showet af­spil­let me­re end 250.000 gan­ge på YouTu­be og strøg di­rek­te ind som num­mer ét på iTu­nes. Han har og­så va­e­ret med til blandt an­det at skri­ve Sha­ka Lovel­ess-hit­tet ’Den­gang du gra­ed’ fra 2013. Og så hav­de han sam­me år spil­let bas på Chri­stop­hers hit ‘Told You So’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.