Over­le­ve­de’

BT - - KULTUR -

cert­sa­le hur­tigt er­stat­tet af sta­dion-show med plads til 50.000 skri­gen­de fans. Og som re­sul­tat blev Bowie stjer­ne­rig, og sam­ti­dig gik han i to­tal kunst­ne­risk blo­ke­ring med til­sva­ren­de so­lid skri­ve­blo­ke­ring.

»Jeg ane­de sim­pelt­hen ik­ke, hvad jeg skul­le stil­le op med mig selv,« sag­de Bowie, der nu op­t­rå­d­te i pa­stel­far­ve­de jak­kesa­et og med af­far­vet pop­hår. Me­nigt med­lem For­nuf­tigt nok gik Bowie ef­ter et par år og nog­le tvivls­om­me al­bum på af­vaen­nings­kur ved at dan­ne grup­pen Tin Ma­chine, hvor han selv blot var me­nigt med­lem.

Og i de føl­gen­de år­ti­er fandt han ik­ke ale­ne en ny og den­ne gang per­fekt ko­ne i den so­ma­li­ske mo­del Iman. Sam­men fik de og­så dat­te­ren Ale­xan­dria Za­hra Jo­nes (i dag 15 år). Og nu mest som sig selv ud­send­te Bowie so­li­de al­bum som ’He­at­hen’, ’Out­si­de’ og i dag ’Bla­ck­star’. Man­den – der fandt sig selv, 1993 I fil­men ’Man­den der faldt ned på jor­den’ spil­ler Bowie en ali­en, der ta­ger men­ne­ske­lig form, men sta­dig ik­ke aner, hvem el­ler hvad han egent­lig er. I vir­ke­lig­he­den drop­pe­de Bowie ma­sken i for­bin­del­se med 1993-al­bum­met ’Bla­ck Tie Whi­te Noise’. Og si­den har han ’ba­re’ va­e­ret sig selv.

******

skab­te den ul­ti­ma­ti­ve ro­ck­stjer­ne – en blan­ding af teg­ne­se­ri­e­fi­gur og rum­mand.

År­ti­er før Boy Ge­or­ge og La­dy Ga­ga send­te Bowie he­le det en­gel­ske bor­ger­skab i seksu­elt selvsving, da han sam­men med sit trans-ali­en-ud­se­en­de band op­t­rå­d­te med san­gen ’Star­man’ på BBC-pro­gram­met ’Top of the Pops’. Me­lo­di­er som ’Moon­light Day­dream’ og ’Five Years’ er stil­ska­ben­de. Pro­duk­tio­nen er tid­løs og mindst ty­ve år for­ud for sin tid. Og hvad er det så, han syn­ger om? Selv­mord, gu­i­tar­spil­len­de rum­ma­end med ja­pansk teg­ne­se­ri­e­hår og dren­ge i pi­ge­tøj??!! Den slags hav­de in­gen hørt før.

LET’S DAN­CE, 1983 Der er in­gen tvivl. De fi­re san­ge ’Let’s Dan­ce’, ’Mo­dern Love’, China Girl’ og ’Put­tin Out Fi­re (Cat Pe­op­le)’ er per­fek­te til ra­dio-play over he­le klo­den (uni­ver­set?). Til gen­ga­eld tyn­ges det kom­merci­el­le gen­nem­brud af en hånd­fuld de­ci­de­re­de skod­s­an­ge som ’Sha­ke it’, ’Wit­hout You’ og ’Cri­mi­nal Wor­ld’. ’Let’s Dan­ce’ var dog et fortjent ver­dens­gen­nem­brud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.