Li­vet ef­ter et hjer­te­an­fald

BT - - KULTUR -

HEL­BRED Li­ge si­den hjer­te­an­fal­det i 2004, hvor David Bowie kol­lap­se­de i kulis­sen ef­ter en kon­cert i Tys­kland, har han pas­set ek­stra godt på sit hel­bred. Men trods ryg­ter om bå­de alzhei­mer og kra­eft, sva­er­ger ro­ck­leg­en­dens na­e­re ven og pro­du­cer To­ny Vi­scon­ti, at Bowie har det fint.

»Han er ker­nes­und. Den mand har ik­ke mi­stet én ene­ste hjer­ne­cel­le. Han er skarp som få. Og David Bowie dør ik­ke li­ge med det sam­me.«

Så­dan si­ger Vi­scon­ti i et in­ter­view med mu­sik­bla­det Mo­jo. Og ro­ck­leg­en­dens ny­e­ste mu­si­kal­ske spar­ring­part­ner, saxo­fo­ni­sten Don­ny McCas­lin, er enig.

»Når du ar­bej­der med Bowie, ta­en­ker du ik­ke på al­der. Han er fyldt med ener­gi – bå­de fy­sisk og psy­kisk. Og hans na­er­va­er og kre­a­ti­vi­tet smit­ter,« si­ger McCas­lin til Rol­ling Sto­ne. By­pass-ope­ra­tion Si­den by­pass-ope­ra­tio­nen har David Bowie kun gi­vet en hånd­fuld ga­este­o­p­tra­e­de­ner. To­ny Vi­scon­ti forta­el­ler avi­sen The Gu­ar­di­an, at ven­nen nok al­drig vil op­tra­e­de li­ve igen: »Hvis han gi­ver kon­cert, vil det i hvert fald va­e­re en to­tal over­ra­skel­se for mig,« si­ger Vi­scon­ti, der mød­te Bowie helt til­ba­ge i be­gyn­del­sen af 70er­ne.

Og den­gang var den un­ge mand fra Brixton be­stemt ik­ke no­gen sund­heds­narko­man.

I år­ti­er røg David Bowie så­le­des over to pak­ker ci­ga­ret­ter om da­gen. Han drak ri­ge­ligt med al­ko­hol. Og ko­kain var i ad­skil­li­ge år og­så en fast del af ro­ck­stjer­ne­di­a­e­ten. Fo­re­tra­ek­ker et stil­le liv Men i dag er livs­sti­len en an­den ... og langt sun­de­re. »Jeg sør­ger for, at David spi­ser sundt. Og hvis han bli­ver for la­en­ge op­pe, så kan jeg godt fin­de på at sen­de ham i seng.«

Så­dan be­ma­er­ke­de ko­nen Iman for ny­ligt, da hun som de­sig­ner op­t­rå­d­te og var ga­este­va­ert på ho­mes­hop­ping-ka­na­len HSN.

I år­se­vis har ad­skil­li­ge sto­re festi­va­ler for­søgt at over­ta­le David Bowie til ba­re én en­kelt op­tra­e­den. Men sva­ret har hidtil va­e­ret et klart nej.

Bowie fo­re­tra­ek­ker nem­lig et stil­le liv sam­men med Iman og de­res 15-åri­ge dat­ter Ale­xan­dria. Og når han en­de­lig skal ar­bej­de, så gør han det helst i sit eget tem­po i stu­di­et. Men dér er so­li­sten sta­dig sin helt egen herre.

Så­le­des var det Bowie selv, der op­snu­se­de Don­ny McCasl­ins band på en lil­le klub i New York.

»Vi fandt først ud af, at han hav­de va­e­ret der, ef­ter han var gå­et igen. Og da jeg nog­le uger se­ne­re fik en email, va­el­te­de jeg na­er­mest ba­g­over. Man si­ger ik­ke nej til David Bowie,« si­ger den be­gej­stre­de McCas­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.