LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk-en­gelsk actionfilm fra 2011. (Han­na) Han­na er ik­ke som an­dre te­e­na­ge­re. Hun er vok­set op i den fin­ske vild­mark, op­dra­get af en far, der er tid­li­ge­re CIA-mand. Han gi­ver hen­de en us­a­ed­van­lig ud­dan­nel­se: styr­ke, ud­hol­den­hed og kamp­tra­e­ning som en snig­mor­der. Han­na mø­der først ver­de­nen, da hen­des far sen­der hen­de ud på en mis­sion, der vi­ser sig at gem­me på fle­re hem­me­lig­he­der end først for­talt. Men i takt med, at hun na­er­mer sig må­let for sin rej­se, kom­mer hun og­så ta­et­te­re på op­da­gel­ser om sin egen ek­si­stens, der tvin­ger hen­de til at ta­ge si­ne men­ne­ske­li­ge va­er­di­er op til re­vi­sion. Med­vir­ken­de: Han­na: Sa­oir­se Ro­nan, Erik Hel­ler: Eric Ba­na og Jo­han­na Za­dek: Vi­cky Kri­eps. In­struk­tion: Joe Wright. TV 2 kl. 23.10 Ame­ri­kansk-irsk ko­me­die fra 2010. En ame­ri­kansk kvin­de rej­ser til Ir­land for at tvin­ge sin ka­e­re­ste til at ac­cep­te­re, at hun fri­er til ham på skud­da­gen. Iføl­ge ir­ske tra­di­tio­ner må man ik­ke na­eg­te fri­e­ri­et, men en flot og char­me­ren­de kro­e­jer for­pur­rer kvin­dens no­get ma­ni­p­u­le­ren­de pla­ner. Med­vir­ken­de: An­na Bra­dy: Amy Adams, Declan: Mat­t­hew Goo­de og Je­re­my: Adam Scott. In­struk­tion: Anand Tuck­er. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2010. Ree's far er for­s­vun­det, og in­gen aner, hvor han er, kun at han in­den sin for­svin­den har stil­let fa­mi­li­ens hus i kau­tion. Den 17-åri­ge Ree har an­sva­ret for si­ne to sø­sken­de, og en psy­kisk skrø­be­lig mor og dra­ger ud på en odys­se for at fin­de sin far, in­den fa­mi­li­en mi­ster de­res hjem. Men det er langt ude på lan­det. Der er man­ge hem­me­lig­he­der, og det er ik­ke al­le, selv ik­ke blandt den na­er­me­ste fa­mi­lie, der sy­nes, at Ree skal fin­de sin far. Med­vir­ken­de: Ree: Jen­ni­fer Lawren­ce, Tear­drop: Jo­hn Hawkes og Son­ny: Isai­ah Sto­ne. In­struk­tion: De­bra Gra­nik. DR2 kl. 23.00 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2002. Mela­nie Car­mi­cha­el er en ung, suc­ces­rig mo­de­de­sig­ner i New York, som er for­lo­vet med den vel­ha­ven­de play­boy An­drew Hen­nings, søn af sel­ve­ste Kat­he­ri­ne Hen­nings, New Yor­ks borg­me­ster. En skøn­ne dag fri­er An­drew til Mela­nie, og hun er ove­nud lyk­ke­lig. Hun forta­el­ler dog ik­ke til An­drew, at der li­ge er et en­kelt pro­blem, som hun må ha­ve styr på, før de kan gif­te sig. Hun er nem­lig al­le­re­de gift! Med­vir­ken­de: Mela­nie Smoo­ter: Re­e­se Wit­her­spoon, Borg­me­ster Ka­te Hen­nings: Can­di­ce Ber­gen og An­drew Hen­nings: Pa­tri­ck Demp­sey. In­struk­tion: An­dy Ten­nant. Ka­nal 4 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2010. Da det lyk­kes Me­ga­mind at ud­s­let­te sin ae­r­kefjen­de Me­tro Man, be­gyn­der han at ke­de sig – for hvad er en skurk uden en helt? Han ska­ber der­for en ny magt­fuld mod­stan­der, der til­fa­el­dig­vis og­så er lun på Me­ga­minds hem­me­li­ge flam­me: tv-repor­te­ren Roxan­ne. Stem­mer: Me­ga­mind: Will Fer­rell, Me­tro Man: Brad Pitt og Roxan­ne Rit­chie: Tina Fey. In­struk­tion: Tom McGrath. Ka­nal 5 kl. 20.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2008. De er Fl­o­ri­das ri­ge­ste un­ge. De har dy­re bi­ler, hol­der dy­re fe­ster, og når mør­ket sa­en­ker sig, kaemper de mod hin­an­den i or­ga­ni­se­ret og nå­des­løs na­e­ve­kamp! Den en­som­me out­si­der Ja­ke Ty­lerr må yd­my­ges i rin­gen, før han fin­der styr­ken til at slå igen. Med­vir­ken­de: Ja­ke Ty­ler: Se­an Fa­ris, Ba­ja Mil­ler: Am­ber Heard og Je­an Roqua: Dji­mon Ho­unsou. In­struk­tion: Jeff Wad­low. 6’eren kl. 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.