SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2010. (The Bo­un­ty Hun­ter) Den uhel­di­ge du­sørja­e­ger Mi­lo Boyd får sin drøm­me­op­ga­ve, da han skal op­spo­re sin eks­hu­stru, jour­na­li­sten Ni­co­le Hur­ly, som er flyg­tet fra at be­ta­le sin kau­tion. Mi­lo for­ven­ter, at han nemt kan ind­tje­ne sin løn, men som altid er in­tet helt nemt mel­lem ham og Ni­co­le. Det tid­li­ge­re par sny­der he­le ti­den hin­an­den, ind­til de sam­men må flyg­te for li­vet. Med­vir­ken­de: Ni­co­le Hur­ley: Jen­ni­fer Ani­ston, Mi­lo Boyd: Ge­rard But­ler og Un­c­le Sam: Gio Pe­rez. In­struk­tion: An­dy Ten­nant. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-tysk thril­ler fra 2006. (Ba­sic In­stin­ct 2) Kri­mi­for­fat­ter Cat­he­ri­ne Tra­mell bor i Lon­don og bli­ver in­vol­ve­ret i en po­li­ti­ef­ter­forsk­ning, da hen­des ka­e­re­ste, som er fod­bold­spil­ler, druk­ner i en bil­u­lyk­ke. Det kom­mer frem un­der ef­ter­forsk­nin­gen, at ka­e­re­sten al­le­re­de var død af en over­do­sis, in­den ulyk­ken fandt sted. Po­li­tiets psy­ki­a­ter, dr. Mi­cha­el Glass, får til op­ga­ve at eva­lu­e­re Tra­mell og fa­sci­ne­res af den for­før­en­de og ma­ni­p­u­le­ren­de kvin­de. Ef­ter­hån­den som der be­gås nye mord, in­klu­si­ve et mord på Glass’ eks­ko­ne, bli­ver Glass be­sat af at vil­le be­vi­se, at Tra­mell er den skyl­di­ge – selv­om be­vi­ser­ne pe­ger i for­skel­li­ge ret­nin­ger. Med­vir­ken­de: Cat­he­ri­ne Tra­mell: Sha­ron Sto­ne, Mi­cha­el Glass: David Mor­ris­sey og Fer­gu­son: Neil Ma­skell. In­struk­tion: Mi­cha­el Ca­ton-Jo­nes. TV3 kl. 00.20 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2009. (Julie & Julia) I 1948 for­an­dre­de Julia Child (Me­ryl Stre­ep) ame­ri­kan­ske­nes syn på mad for altid med bo­gen ’Ma­ste­ring The Art of French Cook­ing’. 50 år se­ne­re på­ta­ger Julie Powells (Amy Adams) sig den van­vit­ti­ge op­ga­ve at kok­ke­re­re samt­li­ge 524 ret­ter fra Childs bog – på kun ét år og sam­ti­dig skri­ve en blog om det. Beg­ge kvin­der sid­der, på hver de­res tid, fast i til­va­e­rel­sen, men op­da­ger lang­somt, at med den ret­te ma­eng­de pas­sion, frygt­løs­hed og smør, kan al­ting la­de sig gø­re. Med­vir­ken­de: Julia Child: Me­ryl Stre­ep, Julie Powell: Amy Adams og Paul Child: Stan­ley Tuc­ci. In­struk­tion: Nora Ep­hron. TV 2 Char­lie kl. 22.30 Dansk actionko­me­die fra 2004. (Inkas­so) Bok­se­tra­e­ne­ren Klaus skyl­der lå­ne­haj­en Hol­ger pen­ge, og han på­ta­ger sig der­for at ar­bej­de sin ga­eld af som inkas­sa­tor for Hol­ger. Da Klaus skal ind­dri­ve en stør­re sum hos den tem­pe­ra­ments­ful­de, smuk­ke og al­vor­ligt ga­eld­sat­te lu­do­man Lau­ra, slår det gni­ster i mel­lem Klaus og Lau­ra, og de ind­le­der et hedt for­hold. Sam­men la­eg­ger det uma­ge par nu en plan for, hvor­dan de hur­tigt kan kom­me af med de­res ga­eld. Desva­er­re er de­res od­ds elen­di­ge – for hvor­dan skal en tid­li­ge­re bok­ser, der er bedst til at la­de na­e­ver­ne ta­le, få det til at fun­ge­re sam­men med en løg­n­ag­tig spil­le­fugl? Med­vir­ken­de: Lau­ra: Iben Hjej­le, Claus: Kim Bod­nia og Al­lan Ol­sen. In­struk­tion: Las­se Spang Ol­sen. TV 2 Zulu kl. 20.55 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013. (The Big Wed­ding) Don og El­lie er det dys­funk­tio­nel­le, fra­skil­te par, der er tvun­get til at la­de som om de sta­dig er lyk­ke­li­ge sam­men, da de­res adop­tiv­søn, Alejan­dro, skal gif­tes. Alejan­d­ros bi­o­lo­gi­ske Ma­don­na kom­mer nem­lig til bryl­lup­pet, og hun er sta­er­kt re­li­gi­øs og ret så kon­ser­va­tiv. Men Alejan­dro er ik­ke klar til at in­drøm­me, at hans adop­tiv­fora­el­dre har va­e­ret skilt i man­ge år over for sin mor, og så rul­ler løg­ne-lavi­nen. Med­vir­ken­de: Don: Ro­bert De Niro, Lyla: Kat­he­ri­ne Heigl og El­lie: Di­a­ne Ke­a­ton. In­struk­tion: Justin Za­ck­ham. Ka­nal 4 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.