Bed­re fy­sik, tak!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STRAM OP

»Ul­rik (Wil­bek, sport­s­chef i Dansk Hånd­bold For­bund, red.) har jo va­e­ret ude og si­ge, at det var god­kendt, men at vi sam­ti­dig hav­de hå­bet på me­re. Og det kan jeg kun til­slut­te mig, for så­dan har jeg det jo og­så selv. Vi vil­le rig­tig ger­ne ha­ve va­e­ret i den se­mi­fi­na­le. Men helt over­ord­net er der man­ge ting, jeg er godt til­freds med i vo­res spil, når jeg ser kam­pe­ne. Jeg hol­der fast i, som jeg gjor­de det un­der VM, at vo­res for­svar langt hen ad vej­en står rig­tig godt. Mod­stan­der­ne la­ver ge­ne­relt hel­ler ik­ke ret man­ge mål på os, og det er po­si­tivt,« kon­sta­te­rer Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Men det si­ger sig selv, at alt ik­ke kan va­e­re ro­sen­rødt, når drøm­men på for­hånd lød på me­dal­jer, og re­sul­ta­tet end­te med at bli­ve en pla­ce­ring som num­mer seks. Der­for er det da hel­ler ik­ke over­ra­sken­de, at land­stra­e­ne­ren har fun­det fle­re om­rå­der, hvor Dan­mark er ud­for­dret i for­hold til de bed­ste na­tio­ner.

Det dre­jer sig spe­ci­elt om de dan­ske spil­le­res fy­si­ske for­må­en og men­tale til­stand. Ha­en­ger ef­ter Nor­ge og Hol­land »Hvis vi ser på nog­le af de an­dre lan­de, der kom langt, ek­sem­pel­vis Nor­ge og Hol­land som spil­le­de fi­na­le, så er det alt­så nog­le bå­de sta­er­ke og hur­ti­ge pi­ger. Og der er in­gen tvivl om, at vi sag­tens kan for­bed­re os rent fy­sisk. Bå­de kon­di­tio­nelt, styr­ke­ma­es­sigt og hvor­dan vi så­dan helt ge­ne­relt ta­ger os ud og ser ud. Det bli­ver selv­føl­ge­lig sva­ert at nå at aen­dre ret me­get på frem mod OLkval’en i for­å­ret, men det er no­get, der skal aen­dres på sigt,« si­ger land­stra­e­ne­ren og fort­sa­et­ter:

»Der er og­så plads til, at vi for­bed­rer os men­talt. Vi lig­ger så­dan og ba­lan­ce­rer på det punkt. I Sve­ri­ge­kam­pen (ot­ten­de­dels­fi­na­len, red.) for ek­sem­pel for­mår vi at hol­de stand, selv om de ha­en­ger på et godt styk­ke tid, men omvendt er der og­så kam­pe, hvor vi kom­mer bag­ud med Der er in­gen tvivl om, at vi sag­tens kan for­bed­re os rent fy­sisk. Bå­de kon­di­tio­nelt, styr­ke­ma­es­sigt og hvor­dan vi helt ge­ne­relt ta­ger os ud og ser ud en fem styk­ker, og så ha­en­ger vi med skuf­fen der­fra og for­mår ik­ke at ka­em­pe os til­ba­ge. Der mang­ler vi den sid­ste selv­til­lid og tro på, at vi kan kom­me igen. Det skal vi ha­ve aen­dret på,« si­ger land­stra­e­ne­ren.

Når Klavs Bruun Jør­gen­sen har fa­er­dig­gjort sin eva­lu­e­ring, plan­la­eg­ger han at ta­ge på be­søg hos lands­holds­spil­ler­ne ude i de­res klub­ber for at forta­el­le dem, hvad hans ind­tryk er af de­res ind­sats un­der VM.

Eva­lu­e­rin­gen og snak­ken med spil­ler­ne kan han så bru­ge som ud­gangs­punkt, når han i marts skal ud­ta­ge sin na­e­ste lands­hold­strup. Her ga­el­der det først EM-kva­li­fi­ka­tion mod Rusland – og der­ef­ter de tre me­get vig­ti­ge OL-kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, hvor Dan­mark i we­e­ken­den 18.-20. marts på hjem­me­ba­ne skal ka­em­pe mod Ru­ma­e­ni­en, Mon­te­ne­gro og Uru­gu­ay om to OL-bil­let­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.