End­nu en om­gang

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STO­RE DRØM­ME der skal bli­ve eni­ge om det ud over ba­re mig. Trans­fer­vin­du­et er og­så lidt en do­mi­no­ef­fekt, hvor jeg må­ske ik­ke i før­ste om­gang er blandt de før­ste brik­ker, så jeg ac­cep­te­rer og­så, at det ik­ke li­ge er mig, der bli­ver hand­let til Li­ver­pools for­svar. Vin­te­r­ens trans­fer­vin­due er lidt me­re stil­le end om som­me­ren, så jeg er af­kla­ret med, at der ik­ke nød­ven­dig­vis sker no­get.«

»Jeg har la­ert rigtigt me­get af de tid­li­ge­re trans­fer­vin­du­er. Jeg er me­re af­ba­lan­ce­ret og ta­ger det me­re stil­le og ro­ligt, end jeg har gjort de an­dre gan­ge, hvor jeg har va­e­ret for­hip­pet på at skif­te,« si­ger Svi­at­chen­ko til BT.

Kar­ri­e­ren vig­ti­ge­re end Uni­ted

»Det er det med ik­ke at la­de sig ri­ve med og vi­de, at rent men­talt kø­rer trans­fer­vej­en på høj­re si­de, og på ven­stre spor kø­rer min fod­bold­kar­ri­e­re. Det er den, jeg ta­ger stil­ling til. Og så er man op­ma­er­k­som på, at der Jeg vil me­get ger­ne af sted, men jeg er og­så klar over, at der er an­dre, der skal bli­ve eni­ge om det ud over ba­re mig kan kom­me no­get in­ter­es­se, og der kan kom­me nog­le bud, men jeg ved og­så, at før jeg skal til at sa­et­te mig ind i fly­ve­ren og til at skri­ve un­der, er jeg me­get ro­lig, hvor jeg før i ti­den lod mig ri­ve med og mi­ste­de fo­kus. Det gør jeg slet ik­ke me­re.«

»Det er en blan­ding af det, tror jeg. Jeg har ar­bej­det mas­sivt med men­tal­tra­e­ning si­den 2012, hvor jeg er ble­vet bed­re til man­ge ting. Her­i­blandt at hånd­te­re de for­skel­li­ge fa­ser. Kar­pat­hy Lyiv vil­le ha­ve mig i 2012, FCK i 2014 og så var der bud i som­mer med Ful­ham og Norwich. Og så la­e­rer man af det be­vidst og ube­vidst.«

»Jeg tror, jeg ud­tal­te ef­ter lod­tra­ek­nin­gen, at det gør, at jeg ta­en­ker mig om en ek­stra gang. Men jeg har det og­så så­dan, at der er ting, der er stør­re. Blandt an­det en kar­ri­e­re, der va­rer i 10 år og ik­ke ba­re i to kam­pe. De her kam­pe mod Uni­ted er gi­gan­ti­ske for al­le – og­så for mig. Men nog­le gan­ge er man nødt til at se la­en­ge­re frem, og skul­le der kom­me et til­bud, der er at­trak­tivt, tror jeg, det er me­re spa­en­den­de. Men skul­le det ik­ke ske, ken­der folk mig og­så godt nok til at vi­de, at jeg ba­re gi­ver den end­nu me­re gas og bli­ver end­nu bed­re til som­mer. Og så må vi ta­ge den der­fra. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.