Glen den gla­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FREEDDAAGG88.

IN­TER­VIEW plus­ser og mi­nus­ser,« si­ger Glen Rid­ders­holm.

I for­bin­del­se med af­vik­lin­gen af årets før­ste tra­e­nings­pas valg­te AGF at of­fent­lig­gø­re nyhe­den om, at man har solgt Ah­med Ya­sin til den sven­ske klub AIK Sto­ck­holm.

»Han vil­le af fa­mi­li­a­e­re år­sa­ger ger­ne til­ba­ge til Sve­ri­ge. Vi ef­ter­kom øn­sket, men der er in­gen tvivl om, at han ef­ter­la­der et hul, som vi skal for­sø­ge at få luk­ket,« si­ger Glen Rid­ders­holm.

26. fe­bru­ar sen­der han si­ne trop­per i ak­tion for før­ste gang i Su­per­liga­en, når OB er mod­stan­de­ren.

Men for­in­den er der et ta­et for­be­re­del­ses­pro­gram, der in­klu­de­rer fi­re tra­e­nings­kam­pe i Dan­mark og tre ved At­lan­tic Cup på den po­rtu­gi­si­ske syd­kyst.

»Her er det pla­nen, at vi i fa­el­les­skab skal ha­ve skabt et så sta­er­kt kol­lek­tiv som mu­ligt. Men jeg vil sam­ti­dig og­så se spil­ler­ne an, og vur­de­re hvil­ke ’knap­per’, der skal tryk­kes på, for at på­vir­ke dem i po­si­tiv ret­ning,« si­ger Glen Rid­ders­holm.

SÅ­DAN FOR­BE­RE­DER AGF SIG TIL FORÅRSSAESONEN 15. JA­NU­AR: tra­e­nings­kamp mod Es­b­jerg fB 22. JA­NU­AR: tra­e­nings­kamp mod Vi­borg FF 27. JA­NU­AR: tra­e­nings­kamp mod FC Midtjyl­land 29. JA­NU­AR-8. FE­BRU­AR: tra­e­nings­lejr og del­ta­gel­se i At­lan­tic Cup i Al­gar­ve, Portu­gal 31. JA­NU­AR: kamp mod Jablo­nec 3. FE­BRU­AR: kamp mod Öre­bro 6./.7. FE­BRU­AR: pla­ce­rings­kamp 20. FE­BRU­AR: tra­e­nings­kamp mod Ho­bro IK 26. FE­BRU­AR: su­per­liga-kamp mod OB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.