Støj­berg tredo

BT - - NYHEDER -

JUSTERING Et sta­er­kt ud­ska­eldt lov­for­slag om be­slag­la­eg­gel­se af kon­tan­ter og va­er­di­gen­stan­de fra asylan­sø­ge­re aen­drer nu ind­hold. Det op­ly­ser ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) til Ritzau.

»Vi har ju­ste­ret en lil­le smu­le på lov­for­sla­get,« for­kla­rer hun og ud­dy­ber: »Der har va­e­ret tvivl om, hvor­vidt man kun­ne få lov til at be­hol­de ek­sem­pel­vis sin vi­el­ses­ring. Og selv­føl­ge­lig kan man be­hol­de en helt al­min­de­lig vi­el­ses­ring, når man kom­mer til Dan­mark, og det har jeg øn­sket at pra­e­ci­se­re,« for­kla­rer In­ger Støj­berg.

AEn­drin­gen be­står blandt an­det i, at kon­tant­be­løb el­ler va­er­di­en af med­brag­te gen­stan­de skal over­sti­ge 10.000 kro­ner, før det kan kom­me på ta­le at be­slag­la­eg­ge dem til da­ek­ning af ud­gif­ter­ne til an­sø­ger­nes op­hold.

Tid­li­ge­re hav­de for­sla­get en be­løbs­gra­en­se på 3.000 kro­ner. Per­son lig be­tyd­ning Og­så iføl­ge det nye for­slag kan va­er­di­ful­de gen­stan­de ta­ges i for­va­ring, som det hed­der.

Men per­son­li­ge brugs­gen­stan­de, så­som ure og mo­bil­te­le­fo­ner, og gen­stan­de med en sa­er­lig af­fek­ti-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.