Ob­ler be­løbs­gra­en­sen

BT - - NYHEDER -

onsva­er­di vil i ud­gangs­punk­tet va­e­re und­ta­get.

»Der bli­ver kun ta­get va­er­di­gen­stan­de i be­va­ring, hvis de har en min­dre per­son­lig be­tyd­ning for asylan­sø­ge­ren og sam­ti­dig en høj øko­no­misk va­er­di,« for­kla­rer In­ger Støj­berg. Tror på ae­r­lig­hed Hvem af­gør, hvor stor per­son­lig be­tyd­ning en va­er­di­gen­stand har? Er det op til asylan­sø­ge­ren selv at be­stem­me det?

»Ja, for man skal ta­le ae­r­ligt til myn­dig­he­der­ne, og der­for vil en asylan­sø­ger, der står for­an at få op­hold i Dan­mark, som ud­gangs­punkt altid va­e­re ae­r­lig i så­dan en si­tu­a­tion,« for­kla­rer mi­ni­ste­ren.

Hun øn­sker ik­ke at kon­kre­ti­se­re, hvil­ke gen­stan­de der kan bli­ve ind­dra­get af myn­dig­he­der­ne.

»Det vil altid kom­me an på en vur­de­ring ud fra den kon­kre­te si­tu­a­tion, man står i.

For mig er det vig­ti­ge, at hvis man kom­mer her­til med en helt al­min­de­lig vi­el­ses­ring el­ler smyk­ker, man har få­et af si­ne fora­el­dre, så skal man selv­føl­ge­lig be­hol­de dem, »si­ger Støj­berg.

Iføl­ge hen­de vil smyk­ker ’i alt over­ve­jen­de grad’ va­e­re und­ta­get fra be­slag­la­eg­gel­se.

»Der kan va­e­re til­fa­el­de, hvor man har in­ve­ste­ret i no­get for ny­lig, der har en me­get, me­get høj va­er­di. Men i prak­sis så tror jeg sim­pelt­hen ik­ke, at det her bli­ver et pro­blem,« si­ger mi­ni­ste­ren. Der bli­ver kun ta­get va­er­di­gen­stan­de i be­va­ring, hvis de har en min­dre per­son­lig be­tyd­ning for asylan­sø­ge­ren og sam­ti­dig en høj øko­no­misk va­er­di

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.