Her er kvin­der

BT - - NYHEDER -

RISIKO Iføl­ge tysk po­li­ti er en ra­ek­ke af de mista­enk­te for over­gre­be­ne asylan­sø­ge­re med mel­le­møst­lig og nord­afri­kansk bag­grund. Blandt de 31, der er ble­vet af­hørt som mista­enk­te, er 18 asylan­sø­ge­re.

Da­ta fra Wo­men­stats, der ind­sam­ler tal fra he­le ver­den om bl.a. seksu­el­le over­greb på kvin­der, vi­ser, at de lan­de, som man­ge af asyla­na­sø­ger­ne stam­mer fra, er ste­der, hvor seksu­el­le over­greb fo­re­kom­mer langt hyp­pi­ge­re end i ek­sem­pel­vis Eu­ro­pa.

År­sa­gen til, at nog­le lan­de er me­re pla­get af vold­ta­eg­ter og an­dre seksu­el­le kra­en­kel­ser, er man­gear­tet. Det for­kla­rer Ro­bin May Schott, se­ni­o­r­for­sker ved DIIS, Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er. Hold­nings­pro­blem »Der er nog­le ma­end, der har en gru­som og ned­gø­ren­de hold­ning til kvin­der, men det er langt me­re kom­plekst end det. Det kan f.eks. va­e­re øko­no­mi­ske fak­to­rer, der spil­ler ind, li­ge­som det kan ha­ve be­tyd­ning, at det er et pa­tri­ar­kalsk sam­fund, el­ler at der er en stats­magt, der ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.