Ja­get vildt

BT - - NYHEDER -

er i stand til at op­ret­hol­de et rets­sam­fund,« ly­der det fra Ro­bin May Schott.

Blandt de lan­de, hvor vold­ta­egt og seksu­el­le over­greb fo­re­kom­mer hyp­pigst, er sto­re de­le af Afri­ka og Mel­le­mø­sten samt Me­xi­co og In­di­en. Sidst­na­evn­te land har de se­ne­re år va­e­ret pla­get af en lang ra­ek­ke gru­som­me vold­ta­eg­ter. En af de me­get vold­som­me sa­ger stam­mer fra 2012, hvor en 23-årig kvin­de blev vold­ta­get og ta­e­vet i en bus af seks ger­nings­ma­end. Ef­ter vold­ta­eg­ten smed ma­en­de­ne de­res of­fer i vejsi­den. 12 da­ge se­ne­re dø­de hun af si­ne kva­e­stel­ser.

Con­nie Carøe Chri­sti­an­sen, se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved Kv­in­fo, pe­ger på, at kon­flik­ter og krig og­så har be­tyd­ning for, hvor­for nog­le lan­de gør sig sa­er­ligt dår­ligt be­ma­er­ket, når der la­ves op­gø­rel­ser over seksu­el­le over­greb.

»Forsk­ning ty­der på, at det er et sam­spil af fak­to­rer, der gør, at der sker fle­re seksu­el­le over­greb i nog­le lan­de end i an­dre. Når vi har at gø­re med et sam­fund, hvor der ge­ne­relt er et hø­je­re volds­ni­veau, så er der og­så stør­re risiko for at bli­ve ud­sat for vold­ta­egt. Der­for ser vi of­te, at der sker fle­re vold­ta­eg­ter i lan­de, hvor der er krig el­ler kon­flikt. Når kon­flik­t­ni­veau­et sti­ger, så sti­ger an­tal­let af vol­de­li­ge og seksu­el­le over­greb of­te og­så,« si­ger Con­nie Carøe Chri­sti­an­sen, og ud­dy­ber: Eu­ro­pa­ei­ske til­stan­de »Ma­skuli­ni­tet kan ha­ve stor be­tyd­ning for det. Ma­end, der op­hol­der sig i om­rå­der, hvor der er krig el­ler kon­flikt, kan fø­le, at de­res ma­skuli­ni­tet bli­ver an­ta­stet. Vold­ta­egt er de­res

STADT-ANZEIGERIFØLGE må­de at red­de de­res ma­skuli­ni­tet på, for­di de bru­ger det til at boo­ste de­res ma­skuli­ni­tet.«

I kølvan­det på over­gre­be­ne i Tys­kland rej­ser spørgs­må­let sig, om ri­si­ko­en for seksu­el­le ovegreb i Eu­ro­pa er sti­gen­de. Det me­ner Con­nie Carøe Chri­sti­an­sen umid­del­bart ik­ke.

»Jeg sy­nes, man skal va­e­re me­get var­som med at kon­klu­de­re ef­ter det, der er sket i Tys­kland. Først når vi ved, hvad det helt pra­e­cist er fo­re­gå­et, kan vi si­ge no­get om, hvil­ken be­tyd­ning det kan ha­ve,« si­ger se­ni­o­r­rå­d­gi­ve­ren. Tysk po­li­ti har iden­ti­fi­ce­ret fle­re ma­end, der mista­en­kes for at va­e­re blandt de om­kring 1.000 ma­end, der nytårsnat ud­sat­te ad­skil­l­ge kvin­der for seksu­el­le kra­en­kel­ser på ba­ne­gårds­plad­sen i den ty­ske by Køln. Iføl­ge den lo­ka­le avis, Köl­ner Stadt-An­zei­ger, har po­li­ti­et på en af de mista­enk­te fun­det et styk­ke pa­pir, hvor fle­re ara­bi­ske ud­tryk er ble­vet over­sat til tysk.

’Jeg har en over­ra­skel­se’, ’Jeg vil knep­pe’, ’Jeg vil kys­se dig’, ’Sto­re bryster’ og ’Jeg slår dem ihjel knep­pen­de’, står der blandt an­det på sed­len, som avi­sen brin­ger bil­led­do­ku­men­ta­tion af.

Sed­lens ae­gt­hed er ik­ke ble­vet be­kra­ef­tet af de ty­ske myn­dig­he­der, men Köl­ner Stadt-An­zei­ger har vist sig at va­e­re sa­er­de­les ve­l­in­for­me­ret om skan­da­len i kølvan­det på de seksu­el­le over­greb nytårsnat. Det var så­le­des den lo­ka­le avis, der først kun­ne af­slø­re en in­tern po­li­tirap­port som vi­ser, at po­li­ti­et var klar over, hvor galt det stod til på ba­ne­gårds­plad­sen i ti­mer­ne om­kring års­skif­tet. Det var og­så en af avi­sens jour­na­li­ster, der kun­ne forta­el­le hi­sto­ri­en om, hvor­dan po­li­ti­et i fle­re da­ge for­søg­te at hol­de ger­nings­ma­en­de­nes her­komst ude af me­di­er­ne.

Det er i dag be­kra­ef­tet af det ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, at tre fjer­de­de­le af de ind­til vi­de­re 31 iden­ti­fi­ce­re­de mista­enk­te for de seksu­el­le over­greb og rø­ve­ri­er for­an ho­ved­ba­ne­går­den i Köln nytår­s­af­ten er asylan­sø­ge­re og kun to af de mista­enk­te er ty­ske stats­bor­ge­re. Mindst 121 kvin­der har an­meldt over­greb, der går fra be­fam­ling og rø­ve­ri til mindst en fuld­byr­det vold­ta­egt, og sa­gen har ud­vik­let sig til en skan­da­le i Tys­kland.

Po­li­ti­et i Köln er ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke ha­ve gre­bet til­stra­ek­ke­ligt ind og ef­ter­føl­gen­de ha­ve til­ba­ge­holdt op­lys­nin­ger om, at det var ma­end med uden­land­sk bag­grund og asylan­sø­ge­re, der stod bag over­gre­be­ne. Det pres­se­de i går Kölns po­li­ti­chef Wol­f­gang Al­bers til at tra­e­de til­ba­ge.

By­ens over­borg­me­ster Hen­ri­et­te Re­ker har sagt, at hen­des til­lid til le­del­sen i by­ens po­lit var ’al­vor­ligt ry­stet’. Og­så den ty­ske in­den­rigs­mi­ni­ster Tho­mas de Maizière har undsagt po­li­ti­che­fen. Mi­ni­ste­ren af­vi­ser blankt ar­gu­men­ter om, at det kun­ne ka­ste en ge­ne­rel mi­stan­ke på asylan­sø­ge­re.

»En ge­ne­rel mi­stan­ke er li­ge så lidt den rig­ti­ge vej som en ta­bu­i­se­ring af kri­mi­nel­les op­rin­del­se. Der skal ik­ke op­dyr­kes en mur af tavs­hed, slet ik­ke af po­li­ti­et,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.